دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 1-170 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارزیابی شاخص های موثر بر ارزش ویژه برند مقصد در شهرهای تاریخی ایران از منظر گردشگران خارجی

صفحه 137-152

10.22059/jut.2018.258398.485

مریم رزقی؛ پویان شهابیان؛ آتوسا مدیری؛ رضا احمدیان


علمی - پژوهشی مستقل

برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری با محوریت باغات (مطالعه موردی: باغات سنتی شهر قزوین)

صفحه 153-170

10.22059/jut.2018.247257.421

حسین فرهادی خواه؛ کرامت اله زیاری؛ محمود آروین؛ مسعود ظفری