دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-170 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

9. ارزیابی شاخص های موثر بر ارزش ویژه برند مقصد در شهرهای تاریخی ایران از منظر گردشگران خارجی

صفحه 137-152

10.22059/jut.2018.258398.485

مریم رزقی؛ پویان شهابیان؛ آتوسا مدیری؛ رضا احمدیان


علمی - پژوهشی مستقل

10. برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری با محوریت باغات (مطالعه موردی: باغات سنتی شهر قزوین)

صفحه 153-170

10.22059/jut.2018.247257.421

حسین فرهادی خواه؛ کرامت اله زیاری؛ محمود آروین؛ مسعود ظفری


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 1-170 پاییز 1397، صفحه 1-160 تابستان 1397، صفحه 1-179 بهار 1397، صفحه 1-159