عوامل موثّر بر وفاداری به مقصد گردشگری با نقش میانجی رضایت گردشگران(مورد مطالعه: شهرکاشان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

گروه آموزشی مدیریت جهانگردی. دانشکده گردشگری. دانشگاه سمنان

چکیده

وفاداری به مقصد گردشگری یکی از چالشهای کلیدی بازاریابی گردشگری است. درواقع رضایتمندی گردشگر که یکی از شروط لازم برای موفقیت صنعت گردشگری است؛ در صورتی منافع بلندمدت ایجاد میکند که زمینه ساز وفاداری گردشگران باشد. وفاداری گردشگر به یک مقصد بطور خلاصه عبارت است از قصد گردشگر به بازدید مجدد از مقصد و همچنین توصیه به دیگران جهت سفر به مقصد. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری با اتکا به تئوری برند و با نقش میانجی رضایت گردشگران انجام شده است. به این منظور، 300 پرسشنامه بطور تصادفی بین گردشگران در شهر کاشان توزیع و 274 پرسشنامه بازگشت داده شد. داده ها با استفاده از سازوکارهای آمار توصیفی و استنباطی و با بکارگیری نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل تحلیل شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تصویر مقصد گردشگری بر شخصیت مقصد، رضایتمندی گردشگران و وفاداری آنها به مقصد، تاثیر مثبت و معناداری دارد. این امر بیانگر ضرورت توجه متولیان مدیریت مقصد گردشگری به تقویت تصویر مقصد می باشد. از سوی دیگر، برخلاف تحقیقات پیشین، نتایج تحقیق حاضر نشان داد ارتباط میان شخصیت مقصد و رضایت گردشگران در سطح جامعه مورد بررسی معنادار نمیباشد. با این وجود، گردشگران ویژگی های شخصیتی برای مقصد در نظر دارند و شخصیت مقصد به میزان قابل ملاحظه ای تحت تاثیر تصویر مقصد است.

کلیدواژه‌ها


1)      امیری مجد، مجتبی؛ رنگریز، حسن و امیری مجد، زهرا (1392) راهنمای کامل نگارش پایان­نامه و رساله، چاپ اول، تهران: شهرآشوب.
2)      انصاری، آذرنوش و اسدی، علی (1395) ارزیابی وفاداری گردشگر به مقصد با رویکرد داده کاوی گردشگران داخلی شهر اصفهان، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، پاییز 1395، سال یازدهم، شماره 35، صص. 85-105.
3)      ایمانی­خوشخو، محمدحسین و ایوبی یزدی، حمید (1389) عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد، فصلنامه مطالعات گردشگری، پاییز 1389، دوره 5، شماره 13، صص.113-137.
4)      بهاری، جعفر؛ فراهانی، بنفشه؛ بهاری، شهلا؛ بذله، مرجان؛ بهاری، حامد (1396) بررسی روابط ساختاری تصویر مقصد، ارزش درک شده، رضایت و وفاداری گردشگران(مطالعه موردی: شهر تبریز)، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، بهار 1396، سال ششم، شماره 21. صص. 127-144.
5)      بیات، روح­الله؛ فضلی، صفر؛ مرندی، مهسا (1392) بررسی عوامل موثر بر تصویر برند مقصد گردشگری و تاثیر آن بر رفتار گردشگران داخلی(مطالعه موردی: شهر قزوین)، دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، بهار و تابستان 1392، دوره 2، شماره3، صص.122-138.
6)      تاج­زاده نمین، ابوالفضل و اسمعیل مشرفی، فاطمه (1392) اولویت­بندی مولفه­های ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، زمستان 1392، دوره 8، شماره 24، صص. 35-58.
7)      درزیان عزیزی، عبدالهادی؛ فعلی، راضیه؛ رحیمی، فرج­اله؛ محمودی، ادریس (1395) تاثیر عوامل شناختی و احساسی بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، تابستان 1395، شماره 21، صص. 37-54.
8)      زارعی، عظیم؛ قربانی، فاطمه؛ پدرام­نیا، مینو (1391) عوامل موثر بر واکنش­های رفتاری بازدیدکنندگان از مقصدهای گردشگری، فصلنامه مطالعات گردشگری، زمستان 1391، دوره 7، شماره 20، صص.141-166.
9)      طباطبایی­نسب، سیدمحمد و ضرابخانه، فرزانه (1394) تبیین مدل ارزش ویژه برند مقصد در صنعت گردشگری(مطالعه موردی: شهر اصفهان)، فصلنامه مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، بهار1394، دوره 6، شماره 24، صص. 193-216.
10)   طباطبایی­نسب، سید محمد و ضرابخانه، فرزانه (1393) نقش هویت برند مقصد در توسعه ارزش ویژه برند مقصد. مورد مطالعه : شهر اصفهان، کنفرانس بین­المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش­ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، 6 تا 8 اسفند 1393، تبریز، صص. 73-81 .
11)   عباسی درّه­بیدی، فاطمه و محمودی، سمیه (1393) ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری شهر اصفهان، اولین همایش بین­المللی علمی-راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران: چالش­ها و چشم اندازها، 26 تا 28 مهر 1393، مشهد، صص. 102-116.
12)   قاسمی، مهدیه و نجارزاده، محمد(1394) بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند و ارتباط آن با توصیه شفاهی به دیگران(مطالعه موردی: گردشگران ورودی شهر اصفهان)، گردشگری شهری، تابستان1394، دوره 2، شماره 2، صص. 153- 165.
13)   کروبی، مهدی؛ ابراهیمی، مهدی؛ قاسم­پور، فائزه(1393) بررسی رابطه میان رضایت مشتری و وفاداری در صنعت هتلداری(مطالعه موردی: هتل­های 4 و 5 ستاره شهر شیراز)، گردشگری شهری، زمستان 1393، دوره1، شماره 1، صص. 112-97.
14)   کیانی فیض­آبادی،‌ زهره (1388) اولویت­بندی عوامل موثر بر برندسازی مقصدگردشگری و سنجش آنها در ایران، پایان­نامه کارشناسی­ارشد مدیریت جهانگردی، به راهنمایی حمیدضرغام بروجنی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.
15)   کیانی فیض­آبادی، زهره (1395) تاثیر تصویر و شخصیت مقصد بر دلبستگی و رضایت گردشگران(مطالعه موردی: گردشگران داخلی شهر اصفهان)، مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، بهار 1395، دوره 5، شماره 16، صص.149-167.
16)   گرجی،محمدباقر (1393) روش تحقیق ویژه مدیریت و حسابداری و سایر رشته­های علوم انسانی، چاپ چهارم، تهران: کتاب­مهربان­نشر.
17)   مشکینی، ابوالفضل؛ حسینی، معصومه؛ ربانی، طاها و عباس­زاده،صغری (1395) بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری(مطالعه موردی: شهر طرقبه)، گردشگری شهری، زمستان 1395، دوره3، شماره1، صص. 30-17.
18)   مومنی، ‌منصور؛ دشتی، مجتبی؛ سلطان­محمدی، ندا (1392) مدل­سازی معادلات ساختاری(با تاکید بر سازه­های سازنده و بازتابنده)، چاپ اول، تهران: مولّف.
 19)  Aaker, Jennifer. & Fournier, Susan. & Brasel, S.Adam. (2004) When good brands do bad, Journal of Consumer Research, Vol.31 , No.1 , pp.1-16.
20)  Baloglu, Seyhmus. (2000) A path analysis model of visitation intention involving information sources, socio-psychological motivations and destination image, Journal of Travel and Tourism Marketing,Vol.8 , No.3, pp.81-90.
21)  Beerli, Asuncion. & Martin, Josefa. D. (2004) Factors influencing destination images, Annals of Tourism Research, Vol.31 , No.3 , pp.657-681.
22)  Besser, Avi. & Shackelford, Todd. K. (2007) Mediation of the effects of the big five personality dimensions on negative mood and confirmed affective expectations by perceived situational stress: a quasi-field study of vacationers, Personality and Individual Difference, Vol.42 , No.7 , pp.1333-1346.
23)  Blain, Carmen. & Levy, Stuart.E. & Ritchie, Brent. (2005) Destination Branding : Insights and Practices from Destination Management Organizations, Journal of Travel Research, Vol.43 , No.4 , pp.328-338.
24)  Cai,Lipping.A. (2002) Cooperative branding for rural destination, Annals of Tourism Research, Vol.29 , No.3 , pp.720-742.
25)  Chen, Ching.Fu. & Chen, Fu.Shian. (2010) Experience quality, perceived value, satisfaction, and behavioral intentions for heritage tourists,Tourism Management,Vol.31 , No.1 , pp.29-35.
26)  Chen,Ching.FU. & Phou, Sambath. (2013) A closer look at destination : Image, Personality, relationship and Loyalty,Tourism Management, Vol.36 ,June 2013, pp.269-278.
27)  Ekinci, Yuksel. (2003) From destination image to destination branding: an emerging area of research, E-Review of Tourism Research,Vol.1, No.2, pp.21-24.
28)  Ekinci, Yuksel. & Hosany, Sameer. (2006) Destination personality: an application of brand personality to tourism destination, Journal of Travel Research, Vol.45, No.2 , pp.127-139.
29)  Fournier, Susan. (1998) Consumer and their brands: developing relationship theory in consumer research, Journal of Consumer Research, Vol.24 , No.4 , pp.343-373.
30)  Hanna, Sonya. & Rowely, Jennifer. (2008) An analysis of terminology use in place branding, Place branding and public diplomacy, Vol.4 , No.1 , pp.61-75.
31)  Heidarzadeh Hanzaee, Kambiz. & Saeedi, Hamid. (2011) A Model of Destination Branding For Isfahan City: Integrating the Concepts of the Branding and Destination Image, Interdisciplinary Journal of Research in Business,Vol.1 , No.4 , pp.12-28.
32)  Hsu, Cathy. & Cai, Liping, A. (2009) Brand knowledge, trust and loyalty- a  conceptual model of destination branding in Hospital and Tourism Management, International CHRIE Conference, University of Massachusetts, pp.1-9.
33)  Johansson, Jessica. (2007) Working with Events to build a Destination Brand Identity-the DMO Perspective, Master's thesis in Tourism and hospitality Management, Goteborg University.
34)  Kozak, Metin. & Rimmington, Mike. (2000)Tourist satisfaction with Mallorca, Spain, as an off-season holiday destination, Journal of Travel Research,Vol.38 , No.3 , pp.260-269.
35)  Lohela, Miia. (2008) Tourism Destination Development in the Context of Brand Personality and Advertising Message: A case study of Swedish Lapland Ecotourism perspective, Bachelor's Thesis in Business Administration, Lulea University, Department of Business Administration.
36)  Morgan, Nigel. & Pritchard, Anette. & Pride, Roger. (2010) Destination branding: Creating the unique destination proposition, 2nd edition, Butterworth, Heinemann.
37)  Park, Hyung. & Jung, George. (2010) A study on the impact of the congruence of store personality and self-image toward relationship strength and store loyalty, Journal of Marketing Studies, Vol.16 , No.1 , pp.45-68.
38)  Prayag, Girish. (2007) Exploring the relationship between destination image and brand personality of a tourist destination: an application of projective techniques, Journal of Travel and Tourism Research, Vol.7 , No.2 , pp.111-130.
39)  Roodurmun, Jayraj. (2010) Influence of trust on destination loyalty- an empirical analysis- the discussion of the research approach, International Research Symposium in Service Management, Nakhonpathom, Thailand, pp.1-23.
40)  Tasci, Asli.D. & Kozak, Metin. (2006) Destination brands versus destination images: do we know what we mean?, Journal of Vacation Marketing,Vol.12 ,No.4 , pp.299-315.
41)  Usakli, Ahmet. & Baloglu, Seyhmus. (2011) Brand personality of tourist destinations: an application of self-congruity theory,Tourism Management,Vol.32 ,No.1 , pp.114 -137.
42)  Yoon, Yooshik. & Uysal, Muzaffer. (2011) An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model, Tourism Management,Vol.26 , No.1, pp.45-56.
43)  Zhang, Hongmei. & Fu, Xiaoxiao. & Cai, Liping. & Lu, Lin. (2014).Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis, Tourism management,Vol.40, February 2014,  pp.213-223.