ارزیابی میزان رضایت گردشگران از محصول گردشگری با استفاده از مدل HOLSAT مطالعه موردی: استان ایلام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور، ایران.

2 مربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور، ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

4 استادیار گروه جرم شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین تهران

چکیده

افزایش روز‌افزون و گسترش گردشگری در مناطق مختلف دنیا سبب شده که، گردشگری به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت جهان معرفی گردد و توجه برنامه‌ریزان را به خود جلب کند و به یکی از فعالیت‌های اقتصادی که دارای پتانسیل بالا می‌باشد تبدیل شود که با نیروی قدرتمند خود سبب تغییرات در اقتصاد کشورها می‌شود. در این راستا رضایت گردشگران تأثیر بسیاری بر جهت‌گیری منافع اقتصادی آن دارد. از این رو پژوهش حاضر درصدد سنجش رضایت گردشگران از محصول گردشگری استان ایلام با استفاده از مدل HOLSAT است، برای این منظور از روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی بهره گرفته است. جامعه آماری پژوهش گردشگرانی هستند که به قصد گردشگری به استان ایلام سفر کرده‌اند. حجم نمونه 250 نفر از گردشگران هستند که به‌صورت تصافی ساده انتخاب شده‌‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و Excel استفاده شده است. نتایج حاصل از سنجش رضایت گردشگران در مدل HOLSAT گویای سطوح متفاوت رضایت گردشگران از ابعاد محصول گردشگری است. به‌طوری‌که مولفه‌های ابعاد مورد بررسی جاذبه مقصد، دسترسی مقصد و تصویر از مقصد رضایت گردشگران از محصول گردشگری استان ایلام در روی سناریوی ( Win) و در بعضی از مولفه‌های ابعاد تسهیلات و هزینه‌های مقصد در روی سناریوی (Lose) قرار دارد. به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت گردشگران تا حدود بسیاری از محصول گردشگری استان ایلام رضایت دارند.

کلیدواژه‌ها


- سجاسی قیداری، حمدا..؛ صادقلو، طاهره؛ مهدوی، داوود (1393) تبیین نقش کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری و روستایی در تقویت تصویر ذهنی گردشگران مطالعه موردی: روستاهای مقصد گردشگری بخش رودبار قصران، مجله برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره19، شماره2، صص.88-61.
- شمس الدینی، علی؛ حاضری، صفیه؛ زینلی، بهرام؛ آربونی، زهرا (1396) سنجش میزان رضایتمندی گردشگران از محصول توریسم با استفاده از مدل HOLSAT مطالعه موردی: روستای کندوان، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، دوره12، شماره3، پاییز1396، صص.679-659.
- هزارجریبی، جعفر و نجفی، ملک محمد(1391) بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در ایران با رویکرد جذب گردشگران خارجی، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال23، شماره3، صص.146-133.
- زینلی، بهرام(1393) ارزیابی رضایت گردشگران از محصول گردشگری پارک ساحلی قروق با استفاده از مدل HOLSAT، پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، به راهنمایی مریم بیاتی خطیبی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تبریز.
- پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی(1385) گردشگری؛ ماهیت و مفاهیم، تهران : انتشارات سمت.
- کریمی علویجه، محمدرضا؛ احمدی؛محمدمهدی؛ نظری، مهسا(1394) بررسی اثرات ارزش­های سنتی و ارزش های اسلامی بر رضایت و وفاداری گردشگران خارجی شهر قم، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال10، شماره32، زمستان1394، صص.42-21.
- زیویار، فرزاد؛ ضیایی، محمد صادق؛ نرگسیان، جواد(1391) بررسی موامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سرکوال، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره3، پاییز1391، صص.186-173.
- احمدی، منیژه؛ خیراللهی، ارسطو؛ چراغی، مهدی(1396) ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران داخلی و خارجی مجموعه گردشگری بیستون، دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، سال 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صص.216-191.
- سقایی، مهدی و علیزاده، سید دانا(1392) امکانسنجی محصول گردشری روستایی در شهرستان پاوه، فصلنامه فضای جغرافیایی، سال13، شماره 41، بهار1392،  صص.20-1.
- کرمی، فریبا و زینلی، بهرام (1394) کیفیت محصول مقاصد گردشگری، رضایت گردشگر و آینده گردشگر (مطالعه موردی، پارک ائل گلی تبریز)، فصلنامه فضای جغرافیایی، سال15، شماره51، پاییز1394، صص.119-97.
- زینعلی، بهرام؛ کرمی، فریبا؛ امیرزاده، شهاب (1393) تأثیر کیفیت محصول مقصدهای گردشگری بر رضایت گردشگر مطالعه موردی : پارک ساحلی قروق، دوفصلنامه مطالعات گردشگری اجتماعی،دوره2، شماره4، پاییز و زمستان1393،صص.49-27.
- ضیایی، محمود و عباسپور، نیلوفر (1390)  ارزیابی کیفیت محصول گردشگری شهری تهران از دید گردشگران درون مرزی، نشریه گردشگری و توسعه، دوره1، شماره1، زمستان1390، صص.96-76.
- کیاکجوری، داود و خلیلی صرافی، معصومه (1391) تمایل گردشگران صنعت جهانگردی مبتنی بر عوامل محصول و جمعیت شناختی، مطالعه موردی : نوشهر و چالوس، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی،دروه 1، شماره1، بهار1391، صص.31-19.
- سعید اردکانی، سعید؛ میرغفوری، سیدحبیب­الله؛ برقی، شاهین (1389) شناسایی و اولویت­بندی مؤلفه­های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران خارجی در شیراز با استفاده از تکنیک­های تحلیل عاملی و تصمیم­گیری چند شاخصه، مطالعات گردشگری، دوره6، شماره 13، صص. 23ـ1.
- موسوی، میزنجف؛ ویسیان، محمد؛ محمدی حمیدی، سمیه؛ اکبری، مهناز (1394) بررسی و اولویت بندی توان­ها و زیرساخت­های توسعه گردشگری با روش­های  تصمیم­گیری چند معیاره (مورد مطالعه: شهرستان­های استان کردستان)، فصلنامه گردشگری شهری، دوره2، شماره1، بهار 1394، صص.31-17.
- آقایی، پرویز؛ رضویان، محمدتقی؛ سعیدی راد، مجید؛ خرایی، مصطفی(1394)تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر رضایت مندی از مقاصد گردشگری (مورد پژوهی: گردشگران شهرستان قروه)،  فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، بهار1394، دوره4، شماره 14، صص.113-97.
- جمینی، داوود و جمشیدی، علیرضا(1391)  شناسایی و اولویت بندی مؤلفه­های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران (مطالعه موردی بازارچه مرزی شهرستان جوانرود)، دوفصلنامه مطالعات گردشگری، دوره 1، شماره2، صص.200-181.
- همتی، رضا و زهرانی، داود(1393) بررسی عوامل موثر بر رضامندی و وفاداری گردشگران خارجی به اصفهان به مثابه برند گردشگری، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال 3، شماره10، پاییز 1393، صص.204-182.
دلاور، علی(1389) روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، نشر ویرایش،چاپ سی و دوم، زمستان89، صص312.
مرکز آمار ایران(1395) نتایج آمارگیری از گردشگران ملی.
- هال، مایکل؛ و کالین، جنکینز، جان ام (1382) سیاستگذاری جهانگردی. ترجمه محمداعرابی و داود ایزدی. دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 - Gholizadeh Sarvari, Neda (2012) Destination Brand Equity, Satisfaction And Revisit Intention: An Application In TRNC As a Tourism Destination, Master of Science In Tourism Management, Eastern Mediterranean University September 2012 Gazimağusa, North Cyprus.
- Smith, Stephen. (1994) THE TOURISM PRODUCT, Annals of Tourism Research, Vol. 21, No. 3, pp. 582-595.
- Koutoulas, Dimitris (2001), “The Theoretical Determination of the Tourist Product as a
Presupposition for Tourism Marketing”, doctoral dissertation, University of the Aegean, Chios
[in Greek]
-Benur, Abdelati & Bramwell, Bill (2015) Tourism product development and product diversification  in destinations, Tourism Management, Vol50, pp. 213-224.
- Kall, F.(2015) Measuring Tourist satisfaction with Kano model, London Press.
- Troung, T, H & Foster, D. (2006). Using HOLSAT model to evaluate tourist satisfaction at destination: The case of Australian holidaymakers in Vietnam. Tourism Management, No. 27, 842-855.
- Tribe, J. & Snaith, T. (1998). From SERVQUAL to HOLSAT: holiday Satisfaction in Varadero, Cuba. Tourism Management, 1998, No. 1, 25-34.
- Scheuch, Fritz (1982), “Dienstleistungsmarketing,” Verlag Franz Vahlen, München.
- Pablo Juan. Cárdenas - García, & Juan. Ignacio. Pulido -Fernández & María de la Cruz. Pulido-Fernández (2015) The Influence of Tourist Satisfaction on Tourism Expenditure in Emerging Urban Cultural Destinations, Journal of Travel & Tourism Marketing,  Vol. 33, No. 4, pp.497 - 512.
- Srđan. Milošević, &  Nenad. Penezić, & Ivana. Mišković, & Iva. Škrbić, & Ivana. Katić, (2016) The Significance Of Tourists Satisfaction at The Destinations, Tourism & Hospitality Industry 2016, Congress Proceedings , pp.219 - 231