نقش تصویر ذهنی برند مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران مطالعه موردی: گردشگران غرب استان مازندران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، داشنگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 دانشجوی دکتری کسب و کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

3 مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

چکیده

ازآنجای که تصویر مقصد، انگیزه­ای قوی برای سفرها به شهرها به شمار می‌آید، موفقیت یا شکست توسعه گردشگری بسیاری از مقصدها در سرتاسر جهان به تصویر ذهنی گردشگر نسبت به مقصد و چگونگی مدیریت این نگرش توسط دولت محلی و برنامه ریزان گردشگری وابسته است. هدف این پژوهش ارزیابی اثرات تصویر برند مقصد و نگرش به مقصد بر تمایل به بازدید و تمایل به پیشنهاد مقصد گردشگران می‌باشد. بدین منظور پرسش‌نامه‌ها در بین گردشگران شهرهای معروف غرب استان مازندران (از نوشهر، چالوس، کلاردشت، عباس‌آباد، تنکابن و رامسر) پخش و 389 پرسش‌نامه قابل‌تحلیل جمع‌آوری شد. برای سنجش روایی از تحلیل عاملی تاییدی با LISREL و برای پایایی نیز از آلفای کرونباخ به کمک نرم‌افزار SPSS استفاده‌شده است. آزمون فرضیه‌ها نیز با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار LISREL مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که تصویر برند مقصد و نگرش به مقصد تأثیر مثبت و معنی‌داری بر تمایل به بازدید و تمایل به پیشنهاد گردشگران دارد درحالی‌که نگرش به مقصد بر تمایل به پیشنهاد تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


1)    امامی، علیرضا؛ رنجبران، بهرام؛ فتحی، سعید (1393) تصویر ذهنی ادراک‌شده از یک کشور و تأثیر آن بر قصد بازدید گردشگران (موردمطالعه: ایران). فصلنامه تحقیقات نوین بازاریابی، سال 4، شماره 3، صص.148- 133.
2)    قنبری، محسن (1393) تأثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمدرضا فرزین، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
3)    کلانتری، خلیل (1388) مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی، چاپ اول، تهران: انتشارات فرهنگ صبا.
4)    کیانی، زهره (1393) برند مقصد گردشگری و وحدت ذینفعان. مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران، صص. 29-17.
5)    محمدپور زرندی، حسین؛ حسنی، علی؛ امینیان، ناصر (1395) عوامل مؤثر برند شهری و اولویت‌بندی آن‌ها از دیدگاه گردشگران بین‌المللی (مطالعه موردی: برج میلاد تهران)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، سال 4، شماره 14، صص 135- 115.
6)    منصوری مؤید، فرشته و سلیمانی، سمیرا (1391) ابزارهای بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال 7، شماره 18، صص.110-93.
7)    مؤمنی، منصور و فعال قیومی، علی (1389) تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS. چاپ اول، تهران: انتشارات کتاب نو.
8)    میرزایی، خلیل (1388) پژوهش، پژوهش گری و پژوهش‌نامه نویس، چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
9)   Alcaniz, E.B. & García, I.S. & Blas, S.S. (2009) The functional-psychological continuum in the cognitive image of a destination: A confirmatory analysis, Tourism management, Vol.30, No.5, pp.715-723.
10)   Banki, M.B. & Ismail, H.N. & Dalil, M. & Kawu, A. (2014) Moderating Role of Affective Destination Image on the Relationship between Tourists Satisfaction and Behavioural Intention: Evidence from Obudu Mountain Resort, Journal of Environment and Earth Science, Vol.4, No.4, pp.47-60.
11)   Beerli, A. & Martin, J.D. (2004) Factors influencing destination image, Annals of tourism research, Vol.31, No.3, pp.657-681.
12)   Bigne, J. Enrique. & Sanchez, M. Isabel. & Sanchez, Javier. (2001) Tourism image, evaluation variables and after purchase behaviour: inter-relationship, Tourism management, Vol.22, No.6, pp.607-616.‌
13)   Bosque, I.R.D. & Martin, H.S. & Collado, J. & Salmones, M.D.M.G.D. (2009) A framework for tourist expectations, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol.3, No.2, pp.139-147.
14)   Cai, Liping A. (2002) Cooperative branding for rural destinations, Annals of Tourism Research, Vol.29, No.3, pp.720-742.
15)   Chapuis, J. & Michel, F. & Charlène, L. & Gonzalez, M. (2015) Destination image, perceived risk and intention to visit, Working Paper, pp. 88-99.
16)   Echtner, C.M. & Ritchie, J.B. (1993) The measurement of destination image: An empirical assessment, Journal of travel research, Vol.31, No.4, pp.3-13.
17)   Echtner, C. M. & Ritchie, J.B. (1991) The measurement of destination image: An empirical assessment, Journal of travel research, Vol.31, No.4, pp.3-13.
18)   Gibson, H.J. & Qi, C.X. & Zhang, J.J. (2008) Destination image and intent to visit China and the 2008 Beijing Olympic Games, Journal of Sport Management, Vol.22, No.4, pp.427-450.
19)   Hosany, S. & Prayag, G. (2013) Patterns of tourists' emotional responses, satisfaction and intention to recommend, Journal of Business Research, Vol.66, No.6, pp.730-737.
20)   Hsu, C.H. & Cai, L.A. & Li, M. (2010) Expectation, motivation, and attitude: A tourist behavioral model, Journal of travel research, Vol.49, No.3, pp.282-296.
21)   Jalilvand, M.R. & Samiei, N. (2012) The impact of electronic word of mouth on a tourism destination choice: Testing the theory of planned behavior (TBP), Internet Research, Vol.22, No.5, pp.591–612.
22)   Jalilvand, M. R. & Samiei, N. & Dini, B. & Yaghoubi Manzari, P. (2012) Examining the structural relationships of electronic word of mouth, destination image, tourist attitude toward destination and travel intention: An integrated approach, Journal of Destination Marketing & Management, Vol.1, pp.134–143.
23)   Jang, S. & Bai, B. & Hu, C. & Wu, C.M.E. (2009) Affect, travel motivation, and travel intention: A senior market, Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 33, No.1, pp.51-73.
24)   Karlsen, K.A.M. (2012) Examining Norway’s destination image and French tourists’ travel choice behavior. Implications for destination organizations (Bachelor's thesis).
25)   Keller, K.L. (2008) Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity (3rd ed). New Jersey: Prentice Hall.17, pp.199-216.
26)   Lee, R. & Lockshin, L. (2011) Halo effects of tourists’ destination image on domestic product perceptions, Australasian Marketing Journal, Vol.19, pp.7–13.
27)   Lee, T. H. (2009) A structural model to examine how destination image, attitude, and motivation affect the future behavior of tourists, Leisure Sciences, Vol.31, No.3, pp. 215-236.‌
28)   Lin, C. H. & Morais, D.B. & Kerstetter, D. L. & Hou, J.S. (2007) Examining the role of cognitive and affective image in predicting choice across natural, developed, and theme-park destinations, Journal of Travel Research, Vol.46, No.2, pp.183-194.
29)   McCartney, G. & Butler, R. & Bennett, M. (2009) Positive tourism image perceptions attract travelers Fact or fiction? The case of Beijing visitors to Macao, Journal of Vacation Marketing, Vol.15, No.2, pp.179-193.
30)   Morrison, A. (2013) Destination Management and Destination Marketing: The Platform for Excellence in Tourism Destinations, Tourism Review, Vol.28, No.1, pp. 6-9
31)   Morrison, A. & Anderson, D. (2002) Destination branding. Available from: http://www.macvb.org/intranet/presentation/DestinationBrandingLOzarks6-10-02. ppt Accessed 18.05.03
32)   Pike, S. (2005) Tourism destination branding complexity, Journal of Product & Brand Management, Vol.14, No.4, pp.258–259
33)   Qu, H. & Kim, L.H. & Im, H. H. (2011) A model of destination branding: Integrating the concepts of the branding and destination image, Tourism management, Vol.32, No.3, pp.465-476.
34)   Ragheb, M.G. & Tate, R.L. (1993) A behavior model of leisure participation, based on leisure attitude, motivation and satisfaction, Leisure Studies, Vol.12, pp.61–67.
35)   Ritchie, J.R.B. & Ritchie, J.R.R. (1998) The branding of tourism destinations. In Annual Congress of the International Association of Scientific Experts in Tourism, Marrakech, Morocco.
36)   Valle, P.O.D. & Silva, J.A. & Mendes, J. & Guerreiro, M. (2006) Tourist satisfaction and destination loyalty intention: a structural and categorical analysis, International Journal of Business Science and Applied Management, Vol.1, No.1, pp.25-44.
37)   Whang, H. & Yong, S. & Ko, E. (2015) Pop culture, destination images, and visit intentions: Theory and research on travel motivations of Chinese and Russian tourists, Journal of business research, Vol.69, No.2, pp.631-641.