دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-179 

علمی - پژوهشی مستقل

3. تحلیل موانع توسعه گردشگری سیاه در ایران نمونه موردی: (منطقه زلزله‌زده بم)

صفحه 35-51

10.22059/jut.2018.234297.326

ماندانا مسعودی راد؛ عبدالمجید احمدی اورامان؛ مریم رضائی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 1-170 پاییز 1397، صفحه 1-160 تابستان 1397، صفحه 1-179 بهار 1397، صفحه 1-159