تعیین و طبقه‌بندی الزامات رضایتمندی گردشگران با استفاده از مدل کانو و مدل‌سازی معادلات ساختاری(مطالعه موردی: گردشگران باغ بهادران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان

2 عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد اکوتوریسم، دانشگاه کاشان

چکیده

رضایت گردشگرمقوله‌ای است که سبب وفاداری گردشگر برای تداوم مسافرت به مقصد و تشویق و ترغیب دوستان و آشنایان به دیدار از شهر مقصد می‌گردد به‌این‌ترتیب موجب رونق، تداوم و پایداری گردشگری در مقاصد گردشگری فراهم می‌آید. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران باغ بهادران است. بدین منظور از مدل سنجش رضایتمندی کانو استفاده‌شده و در ادامه با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری عوامل اثرگذار بر رضایتمندی گردشگران اولویت‌بندی شده است. جامعه آماری کلیه گردشگران وارد شده به شهر باغ بهادران می‌باشد و حجم نمونه محاسبه‌شده با فرمول کوکران 381 نفر است. عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران با توجه به مدل کانو به سه بخش الزامات عملکردی، اساسی و انگیزشی تقسیم‌بندی شده است. نتایج حاصل از مدل‌سازی معادلات ساختاری بیانگر آن است، الزامات عملکردی با بار عاملی 98/0 بیشترین تأثیر را بر رضایتمندی گردشگران داراست. الزامات انگیزشی با بار عاملی 91/0 و الزامات اساسی با بار عاملی 89/0 به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرارگرفته‌اند. همچنین با توجه به نتایج حاصل از مدل کانو در بین عوامل عملکردی، امنیت با ضریب رضایتمندی 765/0 بیشترین اثر را بر رضایتمندی گردشگران داشته است. در بین عوامل الزامات انگیزشی، سیستم‌های ارتباطی مناسب با ضریب رضایت 536/0 و در بین الزامات اساسی تنوع در فعالیت‌ها با ضریب رضایت 339/0 اثرگذارترین عامل برانگیزاننده احساس رضایت تشخیص داده شد.
 

کلیدواژه‌ها


1)      ابراهیم زاده، عیسی، یاری، منیر، یاری، یاسمن (1392) شناسایی و اولویت بندی الزامات رضایتمندی گردشگری شهری با استفاده از مدل کانو مطالعه موردی( گردشگران شهر بروجرد). مجله آمایش جغرافیایی فضا. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه گلستان. سال سوم. صص127-150.
2)      آذر، عادل، رضایی پندری، عباس، جعفری نژاد، نوید (1389) ارزیابی کیفیت خدمات بخش دولتی با داده های فـازی، پژوهش نامه­ی مدیریت اجرایی، سال دهم، شماره 2، پیاپی 40، صص 13-38.
3)      اکبری، منا، هاشم زاده، ژاله (1390) عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران عرب کلاردشت، مجله میراث و گردشگری. دوره1. شماره2. صص 57-77.
4)      افتخاری، رکن الدین، رمضان نژاد، یاسر، پورطاهری، مهدی (1394) سنجش رضایت‌ گردشگران از مقاصد گردشگری ساحلی مناطق روستایی استان گیلان، دوره49، شماره 3، صص 571-585.
5)    ابراهیم پور، حبیب، سیدنقوی، میر علی، یعقوبی، نورمحمد (1389) عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل(مطالعة موردی: منطقة گردشگری سرعین). فصلنامة مطالعات گردشگری. شمارة 14. صص 69-92.
6)      اردکانی، سعید، میرغفوری، سید حبیب الله، برقی، شاهین (1389) شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران خارجی در شیراز. فصلنامه مطالعات گردشگری. شماره13. صص1-23.
7)      بنسبردی، علی، رحیم زاده، میثم، اسدی، حسن، محمودی، احمد (1392) ارتباط بین انگیزه ها با رضایتمندی گردشگران پیست­های اسکی تهران. مدیریت ورزشی. دوره 5. شماره3. صص 53-69.
8)      پور، سمیرا، سعادتیار، فهمیه سادات، زرگری، محبوبه (1391) بررسی پیامدها و نتایج رضایتمندی گردشگران در مناطق ساحلی دریای خزر. اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین.
9)      دادخواه، محمدرضا ( 1388) مشتری مداری. تهران، انتشارات شهر آشوب.
10)   رهنما، محمد رحیم، حسینی غفاری، طاهره سادات، اشنویی، امیر، روستا، مجتبی (1391) سنجش میزان رضایتمندی گردشگران داخلی از کیفیت خدمات هتلداری (مطالعۀ موردی: کلان شهر مشهد). دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری. دوره اول. صص 68-89.
11)   زریباف، مهدی، مختاران، ماهرخ، لاجوردی، مسعود (1391) شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت دانشجویان از خدمات ارائه شده توسط دانشگاه با استفاده از مدل کانو (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه). فصلنامه مدیریت. سال نهم. شماره 28. صص 57-71.
12)   12- زیاری، کرامت الله، امان پور، سعید، بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری شهری با تأکید بر عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران (نمونه موردی: نورآباد ممسنی)، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال دهم، شماره 37، صص 15-31.
13)   سلیمانی، منصور، محمد نژاد، علی، خدادادی، پروین، عطایی، وحید (1394) سنجش رضایتمندی گردشگران از شهر مهاباد با تاکید بر گردشگری خرید. اقتصاد و مدیریت شهری. دوره3. شماره 10. صص 139-155.
14)   شاهین، آرش، صالح زاده، رضا (1390) طبقه بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها با استفاده از الگوی تلفیقی کانو. نشریه تحقیقات بازاریابی نوین. سال اول، شماره دوم. صص1-16.
15)   صافی، محمد هادی، فلاحی خشکناب، مسعود، راسل، مهدی، رهگذر، مهدی (1390) تعیین و اولویت بندی  نیازهای اعضای هیأت علمی دانشگاه بر اساس الگوی کانو. فصلنامه پایش. سال دهم. شماره چهارم. صص 459-468.
16)   صباغ کرمانی، مجید، امیریان، سعید (1380) بررسی اثرات اقتصادی توریسم در جمهوری اسلامی ایران(با استفاده از تحلیل داده ستانده). پژوهشنامه بازرگانی. دوره4. شماره16. صص 57-83.
17)   طاهری کیا، فریز، فخاریان، میثم، لاجوردی، مسعود (1390) شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مشتریان از محصول پودر آ.ب.ث. فصلنامه مدیریت. سال هشتم. شماره22. صص 67-81.
18)   فرجی راد، عبدالرضا، آقاجانی، سمیه (1388) تحلیلی نو پیرامون گردشگری و جدیدترین طبقه بندی آن فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیایی سرزمین. سال ششم. شماره 23. صص 61-74.
19)   فضلی، صفر، علیزاده، مهدی (1387) تجزیه و تحلیل و اولویت بندی بهینه ی نیازهای مشتریان، رویکرد مدل ادغامی KANO در QFD . فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. شماره 1. صص 145-170.
20)   20- فنی، زهره، برغمدی، مجتبی، اسکندرپور، مجید، سلیمانی، منصور (1391) سنجش میزان رضایتمندی گردشگران شهر گرگان. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری. شماره هفتم. سال بیستم. صص 31-48.
21)   21. کوزه چیان، هاشم، خطیب زاده، مهدی، هنرور، افشار (1390) نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی، پژوهش های مدیریت ورزش و علوم حرکتی، سال اول، شماره 2، صص 19-32.
22)   22. مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران (1385) راهنمایی هایی برای رسیدگی به شکایات بر مبنای استانداردهای بین المللی. مدیریت کیفیت رضایت مشتری. ترجمه مریم سالک زمانی و محمدرضا پورشمس، تهران.
23)   23. نوربخش، سید کامران، میرابراهیم اصفهانی، عباس، وهابی، سیده رقیه (1391) ارزیابی میزان رضایت مشتریان شرکت ایساکو از خدمات پس از فروش با استفاده از مدل کانو. فصلنامه مدیریت. سمال نهم. شماره25. صص 55-64.
24)   24. نوری کرمانی، علی، ذوقی، ایوب، یاری حصار، ارسطو، علایی، مسعود (1388) گردشگری شهری و پیوند عملکردی آن با اکوتوریسم «مطالعه موردی: استان کردستان». فضای جغرافیایی. دوره 9. شماره 26. صص 156- 137.
25)   25. نصیری، اسماعیل، عموزاده مهدیرجی، حسین (1393) بررسی رضایتمندی شهری شهروندان از عملکرد خدمات شهرداری با استفاده از مدل کانو موردشناسی: گرگان. جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای. شماره 13. صص97-113.
26)   26. وظیفه دوست، حسین، فرخیان، ساحل (1387) تبیین میزان رضایت مشتریان از طراحی محصول شرکت تولید سن سون با تأثیر پذیری از مدل کانو. مجله مدیریت بازاریابی. سال چهارم. شماره1. صص131-157.
27)   27. مایکل هال، کالین، جنکینز، جان ام (1382) سیاستگذاریجهانگردی. ترجمه محمداعرابی و داود ایزدی. دفتر پژوهشهای فرهنگی.
28) 28. Atilgan, E., Akinci, S., Aksoy, S (2003) Mapping Service quality in the Tourism Industry. Managing Service Quality, pp 412-422.
29) 29. Armario, E.M. (2007): Tourismt satisfaction Am analysis of its antecedents, Journal of Environmental Economics and Management, No.26: 271–292.
30) 30. Amy M. Gregory a & H. G. Parsa (2013) Kano's Model: An IntegrativeReview of Theory and Applications to the Field of Hospitality and Tourism, Journal of Hospitality Marketing & Management, 22, pp25–46, Published online: http://www.tandfonline.com  /loi/whmm20.
31) 31. Benjamin Esu, Bassey & Ebock Arrey, Vivian Mbaze, 2009, Tourists’ Satisfaction with Cultural Tourism Festival: a Case Study of Calabar Carnival Festival, Nigeria, International Journal of Business and Management,Vol.4,No.3.
32) 32. Birdogan, B ., Cigdem S. B ., Ilker ,M .A. R., & Zuhal ,Cilingir (2009) An application of integrating SERVQUAL and Kano's model into QFD for logistics services: A case study from Turkey .Asia Pacific Journal of Marketing and  Logistics, 21 , Iss:1,.106 – 126.
33) 33. Chun - Hsien Liu, C.- C.W ( 2008 ) Forecast competitor service strategy with service taxonomy and CI data.  European Journal of Marketing,:746 – 765 25. 32.
34) 34-Chelladurai, P., & Chang, K. (2000). Targets and standards of quality in sport services. Sport Management Review, 3, 1-22.
35) 35. Ding, J. F (2009) Applying fuzzy quality function deployment (QFD) to identify solutions of service delivery system for port of Kaohsiung.  Quality &  Quantity, 43 (4), 553 - 570.
36) 36. Daugeliene, R, Brunndza, A. (2009). Theoretical Possibilities of Expression of Innovation in Tourism Sector: The Case of Scotland and Slovenia. European Integration Studies, vol.3 pp.176-183.
37) 37. Forozia, Amirreza,Sadeghi Zadeh, Mohammad & Hemmati Noedoust Gilani, Mahnaz, 2013, Customer Satisfaction in Hospitality Industry: Middle East Tourists at 3 star Hotels in Malaysia, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 5(17): 4329-4335.
38) 38. Fornell, C (1992) A national customer barometer: the Swedish experience .Journal of Marketing, 56 (1), 6- 22.
39) 39. Guillaume Bodet, Valery Anaba, Patrick Bouchet (2016) Hotel Attributes and Consumer Satisfaction:A Cross-Country and Cross-Hotel Study, Journal of Travel & Tourism Marketing, Published online: http: //dx.doi.org /10.1080/ 10548408.2015 .1130109.
40) 40. Hall, Michael (2007) Travel and Tourism in the third word, New York, Routledge.
41) 38. Jansen.,Verbeke, M (1986) Inner City Tourism: Resources, Tourists and Promoters. Annals of Tourism Research, 13(1): 79-100
42) 41. Kano. N, N., Seraku, F. Takahashi and S. Tsuji .April (1984) Attractive Quality and must- be Quality”, Hinshitsu, The Journal of the Japanese society for Quality control.
43) 42. Ki-Joon Back, Choong-Ki Lee (2015) Determining the Attributes of Casino Customer Satisfaction: Applying Impact-Range Performance and Asymmetry Analyses, Journal of Travel & Tourism Marketing, Published online: http://www.tandfonline.com/loi/wttm20, pp1-14.
44) 43. Kotler, Phillip, Armstrong, Gary, Saunders, John. and Wong, Veronica (2001). Principles of marketing. Third edition, prentice hall, UK.PP:41-75.
45) 44. Lin, Chun-Ju. (2014) Chinese Tourists in Taiwan: Motivation and Satisfaction. World Journal of Management Vol. 5. No. 1. pp. 20 – 35.
46) 45. Lank Ford, S. V. Howard, D. A. (1994). Developing a tourism impact attiude scale.Annuals of tourism Research, Vol. 21, No. 1, PP: 121-134.
47) 46. Lai, W.H. & Quang Vinh, N. (2013) How Promotional Activities and Evaluative Factors Affect Destination Loyalty: Evidence from International Tourists of Vietnam, International Journal of Marketing Studies; Vol. 5, No. 1.
48) 47. Meng, F., Tepanin, Y., Uysal, M. (2006). Measuring tourist satisfaction by attribute and motivation: The case of a nature-based resort. Journal of Vacation Marketing, 14(1), pp. 41-56.
49) 48. Spreng, R. A.; Shi, L. H.; Page, T. J. (2009), Service Quality and Satisfaction in Business-to-Business Services, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 24, No. 8, pp. 537–548.
50) 49. Siri, Raktida. (2009), Indian tourist’s motivation, perception, and satisfaction of Bangkok, Thailand. Thesis Prepared for the Degree of master of science, university of north Texas.
51) 50. Thaothampitak, Wipada, Weerakit, Naree. (2011). Tourist motivation and  satisfaction: The case study of Trang province” Marlonbiu, Thailand
52) 51. Uysal, M (2003) Satisfaction Components in Outdoor Recreation and Tourism Settings, e-Review of Tourism Research (eRTR), Vol. 1, No. 3, pp. 2-
53) 52- Ying-Feng Kuo , Jing-Yu Chen & Wei-Jaw Deng (2014) IPA–Kano model: A new tool for categorising and diagnosing service quality attributes, Total Quality Management Vol. 23, No. 7, July 2012,pp 731–748.
54) 53. Yu, H. and Littrell, M.A. (2005): Tourist s Shopping Orientations for Handcrafts, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol.18, No.4: 1-19.
55) 54- Zeithaml, V. A., & Bitner, M. J. (2003). Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm. New York: McGraw-Hill.