بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری مطالعه موردی : شهر مریوان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم‌ترین و متنوع‌ترین صنایع درآمدزا در دنیا مطرح است. در این بین مهمترین عاملی که گردشگران بر اساس تصویر ذهنی خود از مکان های مختلف اقدام به تعیین مقصد گردشگری مورد نظر خود می کنند. نبود تصویر مناسب از مقصد گردشگری برای بسیاری از نقاط ایران منجر به محدود شدن سفر به این مناطق شده است. از این رو لزوم توجه به عوامل موثر بر ارزش برند در مقاصد گردشگری اهمیت چشم گیری دارد. لذا هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر مریوان است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از جنبه ماهیت و روش از دسته پژوهش های توصیفی-تحلیلی است. جهت جمع آوری اطلاعات از روشهای میدانی(پیمایشی) و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه گردشگرانی است که در بازه زمانی بهار سال 1397 از شهر مریوان دیدن کرده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل نتایج از روشهای آماری تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که علاوه بر تصویر برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده و آگاهی به برند مقصد گردشگری نیز به صورت مستقیم بر ارزش ویژه برند شهر مریوان تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


1)      امیرحاجلو، الهام؛ تولایی، سیمین؛ زنگانه، احمد؛ زنگانه، ابوالفضل (1392) ارزیابی و اولویت‌بندی اثرات گردشگری در سطح ملی با استفاده از تکنیکTopsis ، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 3، شماره 10، صص.26-15.
2)      ایمانی خوشخو، محمدحسین و ایوبی یزدی، حمید (1389) عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 5، شماره 13، صص.137-113.
3)      تاج‌زاده نمین، ابوالفضل و اسمعیل مشرفی، فاطمه (1392) اولویت‌بندی مؤلفه‌های ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال 8، شماره 24، صص.58-35.
4)      پروازی، فرشته (1395) تحلیل ارزش ویژه برند گردشگری شهری (موردمطالعه شهر مرزی بانه)، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 7، شماره 1، صص.69-49.
5)      جعفری، وحیده؛ نجار زاده، محمد؛ کیانی فیض‌آبادی، زهره (1396) در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری موردمطالعه: شهرستان سوادکوه، فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 6، شماره 20، صص.93-75.
6)      زارعی، قاسم؛ باشکوه اجیرلو، محمد؛ محمودی پاچال، زینب (1397) تحلیل همبستگی همه‌جانبه ابعاد ارزش ویژه برند مشتری محور مقصد گردشگری سرعین، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال 13، شماره 42، صص.185-161.
7)      نظری، محسن؛ میرا، سید ابوالقاسم؛ اسماعیلی، سعیده (1397) تأثیر پیشبرد قیمتی بر ارزش ویژه برند مطالعه موردی: آژانس‌های مسافرتی شهر تهران، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال 13، شماره 41، صص.82-57.
8)      زرگری، محبوبه (1395) بررسی ابعاد ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی (موردمطالعه: گردشگران مذهبی ورودی به شهر مشهد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت گردشگری، به راهنمایی جعفر آهنگران، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ.
9)      شمس‌الدینی، علی؛ امینی، زهرا؛ پیروزی، الناز؛ رضایی، مریم (1395) برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری در شهرستان کازرون با استفاده از روش‌های سوات و باتلر، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 6، شماره 22، صص 25-42.
10)   شیرخدایی، میثم؛ نجات، سهیل؛ اسفیدانی، محمدرحیم؛ شاهی، محبوبه (1394) بررسی تأثیر برجستگی برند بر وفاداری برند مقصد گردشگری، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 10، شماره 32، صص.129-111.
11)   طباطبایی نسب، سید محمد و ماه آورپور، فهیمه (1396) مدل‌سازی ساختاری عوامل مؤثر بر شهرت مقصد گردشگری و تأثیر آن بر ارزش ویژه برند مقصد (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 4، شماره 1، صص.86-71.
12)   غفاری، محمد و کنجکاو منفرد، امیررضا (1397) اثر مسئولیت‌های اجتماعی بر توسعه ارزش ویژه برند مقصدهای گردشگری (موردمطالعه: شهر اصفهان)، فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، دوره 6، شماره 11، صص.162-139.
13)   غفاری، محمد؛ رنجبریان، بهرام؛ فتحی، سعید. (1393). ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان). فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 6، شماره 4، صص 852-846.
14)   قاسمی، مهدیه و نجار زاده، محمد (1394) عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و ارتباط آن با توصیه شفاهی به دیگران (مطالعه موردی گردشگران ورودی شهر اصفهان)، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 2، شماره 2، صص.165-155.
15)   قنبری، ابوالفضل و احمدیان، فرشته (1397) بررسی عوامل مؤثر در معرفی بازار تبریز به‌عنوان برند گردشگری، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 5، شماره 3، صص.16-1.
16)   کریمی، مرتضی و وفایی، علی‌اکبر (1392) امنیت سازی با توسعه پایدار در مناطق مرزی مطالعه موردی: شهر مریوان، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال 4، شماره 15، صص.112-95.
17)   دلاور، علی (1389) روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، چاپ 19، تهران: نشر ویرایش.
18)   کوزه‌گر کالجی، لطفعلی، آقایی، پرویز؛ رئیسی، حسین (1396) تحلیل سنجش ابعاد احساس امنیت گردشگران در شهرهای مرزی مطالعه موردی: شهر مریوان، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، سال 5، شماره 18، صص.50-31.
19)   محمودی پاچال، زینب (1395) ارائه مدل ارزش ویژه برند مشتری محور منطقه گردشگری سرعین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی، به راهنمای قاسم زارعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی.
20)   نساجی کامرانی، مهدی؛ کریمی، اوژن؛ محمودی میمند، محمد؛ درویش، حسن (1396) تبیین مدل عوامل مؤثر بر ارتقاء برند گردشگری جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 5، شماره 4، صص.106-95.
21)   همتی، رضا و زهرانی، داود (1393) بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران خارجی به اصفهان به‌مثابه برند گردشگری، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال 3، شماره 10، صص.204-182.
22) de Oliveira Santos, Glauber Eduardo. & Glauber Eduardo, Janaina de Moura. (2017) Reciprocal effect of tourist destinations on the strength of national tourism brands, Tourism Management, Vol. 61, pp.443-450.
23) Duman, Teoman. & Ozbal, Okai. & Duerod, Malcolm. (2018) The role of affective factors on brand resonance: Measuring customer‐based brand equity for the Sarajevo brand, Journal of Destination Marketing & Management, Vol.8, pp.359-372.
24)  Ekinci, Yuksel. & Sirakaya-Turkc, Ercan. & Preciado, Sandra. (2013) Symbolic consumption of tourism destination brands, Journal of Business Research, Vol.66, No.6, pp.711-718.
25) Kani, Yusuf. & Yuhanis, Abdul.Aziz. Sambasivan, Murali. & Bojei, Jamil. (2017) Antecedents and outcomes of destination image of Malaysia, Journal of Hospitality and Tourism Management,Vol.32, pp.89-90.
26) Liu, Chih-Hsing Sam. & Chou, Sheng-Fang. (2016) Tourism strategy development and facilitation of integrative processes among brand equity, marketing and motivation, Tourism Management, Vol.54, pp.298-308.
27) Zenker, Sebastian. & Braun, Erik. & Petersen, Sibylle. (2017) Branding the destination versus the place: The effects of brand complexity and identification for residents and visitors, Tourism Management, Vol. 58, pp.15-17.
28) Zenker, Sebastian. & Braun, Erik. & Petersen, Sibylle. (2017) Branding the destination versus the place: The effects of brand complexity and identification for residents and visitors, Tourism Management, Vol.58, pp.15-17.