بررسی عوامل مؤثر در معرفی بازار تبریز به عنوان برند گردشگری

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

برندها به عنوان یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌های ناملموس به حساب می‌آیند. برندسازی ایده‌ی خلق ویژگی منحصر‌ به فرد برای متمایزسازی، یکی از اجزای ضروری در برنامه‌های گردشگری و از ابزارهای مهم توسعه‌ی جوامع است. همان‌گونه که یک محصول و یا خدمت برند می‌شود و فرآیند برندسازی را طی می‌کند تا در ذهن و قلب مشتری قرار بگیرد و سهمی از ذهن و فکر مشتری را به خود اختصاص دهد، مکان‌های گردشگری هم از این قاعده مستثنی نیستند. با توجه به این که برای موفقیت در زمینه‌ی ساخت برند، شناسایی عوامل آن یکی از گام‌های نخستین است، در تحقیق حاضر سعی شده است با استفاده از مدل معادلات ساختاری، به بررسی عوامل مؤثر در معرفی بازار تاریخی تبریز به عنوان برند گردشگری پرداخته شود. برای این منظور از نرم‌افزارهای LESREL و SPSS 22 کمک گرفته شده است. این تحقیق بر مبنای نوع پژوهش، کاربردی و روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است. در این تحقیق جمع‌آوری داده‌ها از طریق توزیع پرسشنامه و مطالعات کتابخانه‌ای انجام گرفته است. جامعه‌ی آماری این تحقیق، ساکنان محلی بالای 15 سال شهر تبریز است که برای تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، به ترتیب از روش تعیین حجم نمونه‌ی کوکران و نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، اهمیت نسبی، هویت برند با ضریب بتای (318/0)، تسهیلات با ضریب بتای (311/0)، تصویر مقصد با ضریب بتای (247/0) و تمایز با ضریب بتای (147/0) می‌باشد و این متغیرها به ترتیب بیش‌ترین تا کمترین تأثیر را در ساخت برند بازار تبریز داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


 1. 1)      ایمانی‌خوشخو، محمدحسین و ایوبی یزدی، حمید (1389) عوامل مؤثر بر ارزش ویی برند در مقصد گردشگری شهر یزد، فصلنامه مطالعات گردشگری، دوره5، شماره 13، صص 113-137.

  2)      آذر پور، رامین و عطاری، مجید (1386) بر ارگ علیشاه تبریز چه می‌گذرد، فصلنامه معماری و ساختمان، شماره 13، صص 112- 116.

  3)      آقایی، پرویز؛ رضویان، محمدتقی؛ سعیدی راد، مجید و خرایی، مصطفی (1394) تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر رضایت‌مندی از مقاصد گردشگری، موردتحقیقی: گردشگران شهرستان قروه، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، سال4، شماره14، صص.113-97.

  4)      به آبادی، فرشاد (1388) راز پرواز نام‌های تجاری، تهران : نشر کارآفرین برتر.

  5)      جعفری، وحیده؛ نجارزاده، محمد؛ کیانی فیض‌آبادی، زهره (1396) بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری (موردمطالعه: شهرستان سوادکوه)، فصل‌نامه برنامه‌ریزی توسعه گردشگری، دوره6، شماره20، صص 93-75.

  6)      حیدری چیانه، رحیم و سعدلونیا؛ حسین (1395) تحلیلی بر فرایند مدیریت تصویر مقصد گردشگری شهری موردمطالعه: کلان‌شهر تبریز، نشریه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، جلد 5، شماره 19، صص 109-94.

  7)      خاماچی، بهروز (1386) شهر من تبریز، ناشر: ندای شمس.

  8)      دیوانداری، علی؛ کرمانشاه، علی؛ اخلاصی، امیر (1391) ارائه مدل برند سازی برای کلان پروژه‌های تفریحی، اقامتی، گردشگری و ورزشی کشور با رویکرد بومی بر اساس تئوری مبتنی بر داده‌ها، فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، دوره17، شماره 65، صص 64-27.

  9)      سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (1380) فرهنگ جغرافیایی شهرستان‌های کشور (تبریز)، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

  10)   طباطبایی نسب، سید محمد و ضراخانه، فرزانه (1393) تبیین مدل ارزش ویژه برند مقصد در صنعت گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) ، مطالعات و تحقیق‌های شهری منطقه‌ای، سال 6، شماره 24، صص 216-193.

  11)    عزیزی، مهری (1393) بررسی تأثیر برند سازی شهری بر توسعه صنعت گردشگری شهر تبریز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، به راهنمایی ابوالفضل قنبری، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز.

  12)   کیانی فیض‌آبادی، زهره (1388) اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر برند سازی مقصد گردشگری و سنجش آن‌ها در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی، به راهنمایی حمید ضرغام بروجنی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.

  13)   مقدم، فرزاد (1390) تبلیغات شگفت‌انگیز (10 نمونه برتر بازاریابی و ساخت برند در گردشگری)، تهران: انتشارات تهران سیته.

  14) Anholt, Simon. & Hildreth, Eremy. (2004) Brand America: The Mother of all Brands, London: Cyan Books.

  15)  Anholt, Simon. (2007) Competetive Identity: the New Brand Management for Nations, Cities and Regions, USA: Palgrave Macmillan, Journal of Brand Management, No.14, pp.474-475.

  16) Baloglu, Seyhmus. & Mangaloglu, Mehmet. (2001) Tourism Destinations Images of Turkey, Egypt, Greece, and Italy as Perceived by US-based Tour Operators and Travel Agents, Tourism Management, Vol.22, No.1, pp.1–9.

  17) Beerli, Asunciòn. & Martin, Jojefa.D. (2004) Tourists Characteristics and the Perceived Image of Tourist Destinations: a Quantitative Analysis: A Case Study of Lanzarote, Spain, Journal of Tourism Management, Vol.25, No.5, pp.623–636.

  18) Blain, Carmen, Stuart E. Levy & Brent, Ritchie J.R. (2005) Destination Branding: Insights and Practices from Destination Management Organizations, Journal of Travel Research, Vol.43, No.4, pp.328-338.

  19) Bordea, Andreea. (2014) Destination Brand Equity for European City Destinations from Customer Perspective, Master Thesis Project, pp. 2-101.

  20) Buhalis, Dimitrios. (2000) Marketing the Competitive Destination of the Future, Tourism Management, Vol.21, No.1, pp. 97-116.

  21)  Cai Liping, A. (2002) Cooperative Branding for Rural Destination, Annals of Tourism Research, Vol.29, No.3, pp.720-742.

  22) Carter, L. (2014) Brand Differentiation: 30 Ways to Differentiate Your Brand, https://www.personadesign.ie/brand-differentiation-30-ways-to-differentiate-your-brand/

  23)  Cooper, Chris. & Fletcher, John. & Fyall, Alan. & Gilbert, David. & Wanhill Stephen. (2008)Tourism Principle and Practice, 4th ed, Harlow, England: Prentice Hall.

  24) Gnoth, Juergen. (1998) Branding tourism destinations, Conference report Annals of Tourism Research,Vol.25, No.3, pp.758-760.

  25) Hoyer, Wayne.D. & Deborah, J.MacInnis. (2001) Consumer Behavior, Boston, MA: Houghton Mifflin Company.

  26) Kapferer, Jean-Noël. (2008) The New Strategic Brand Management, 4th edition.

  27) Kathman, Jerry. (2002) Brand Identity Development in the New Economy, Massachusetts Institute of Technology, Vol.18, No.1, pp. 24-35.

  28) Kotler, Philip & Gertner, David. (2002) Country as a Brand, Product and Beyond: A Place Marketing and Brand Management Perspective. Journal of Brand Management, Vol.9, No.4, pp. 249 – 261.

  29) Laforet, Sylvie. (2010) Managing Brands: A Contemporary Perspective, Publisher: Mac Graw‐ Hill Education.

  30) Pike, Steven. (2008) Destination Marketing. An Integrated Marketing Communication Approach (1st Ed.), Publisher: Butterworth Heinemann.

  31) Qu, Hailin. & Hyunjung Kim, Lisa. & Hyunjung, Holly. (2011) A Model of Destination Branding: Integrating the Concepts of the Branding and Destination Image, Tourism Management, Vol.32, No.3, pp.465-476.

  32) Ritchie, J.R.B. & Ritchie, R.J.B. (1998).The branding of tourism destinations – past

  1. Achievements and future challenges, In Keller, P. (Ed), Publisher: Destination Marketing, Reports of the 48th AIEST Congress, Marrakech. pp 89-116.

  33) Saxena, Atul. (2008) New Trends in Tourism and Hotel Industry, Available: http://site.ebrary.com/lib/cop/docDetail.action?docID=10416183&page=198. Ac-cessed Accessed 22 April 2012.