ارزیابی ‌مولفه‌های ‌تاثیرگذار بر رضایتمندی ‌از مقاصد گردشگری (مطالعه ‌موردی: ‌شهر های ساحلی استان بوشهر)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه جغرافیای انسانی- دانشکده علوم زمین-دانشگاه شهید بهشتی-تهران- ایران

3 گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

گردشگری شهری ترکیب پیچیده‌ای از فعالیت‌های مختلفی است که از به‌هم پیوستن ویژگی‌های محیطی و میزان توانمندی جاذبه‌های شهری در جذب بازدیدکنندگان و ارائه خدمات مناسب شکل می‌گیرد. نخستین شرط موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری، وجود زیرساختهای مناسب شهری، یکپارچگی همه سازمانهای ذیربط و مدیریت عاقلانه و مدبرانه در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. از طرف دیگر تنسیق و آمایش جاذبه‌های شهر، استفاده پایدار از منابع گردشگری، ایجاد امکانات و تسهیلاتی است که دسترسی به جاذبه‌ها را تسهیل می‌کند، دومین شرط لازم در توسعه گردشگری رضایت خاطر بازدیدکنندگان و کنترل محلی است. هـدف ایـن تحقیـق، ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر رضایت‌مندی گردشگران از توسعه گردشگری پایدار در شهرهای ساحلی استان بوشهر است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه می‌باشد. داده‌های پژوهش از350 پرسشنامه گردآوری و با روش آمار توصیفی و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق ‌نشان می‌دهد که چهار عامل، کیفیت امکانات و خدمات زیرساختی، کیفیت محیطی، کیفیت رفتار جامعه میزبان و کیفیت خدمات می‌توانند بیش از 59 درصد واریانس کل متغیرهای مورد بررسی را تبیین نمایند. به این ترتیب با وجود تعداد زیاد متغیرهـای مـورد مطالعه، عوامل شناسایی شده مـی‌تواننـد تصـویر نسـبتاً روشــنی از دیــدگاههــا و میــزان رضــایت گردشگران وارد شده به شهرهای ساحلی استان بوشهر را ارائه نمایند. همچنین دراین تحقیق مشخص گردید که بین شاخص‌ها و میزان رضایت گردشگران همبستگی معناداری وجود دارد. در پایان تحقیق ‌راهکارهایی جهت افزایش میزان رضایت گردشگران و توسعه گردشکری پایدار شهرهای ساحلی استان بوشهر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


1)      آقایی، پرویز؛ رضویان، محمدتقی؛ سعیدی راد، مجید؛ خزایی، مصطفی (1394) تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر رضایت‌مندی از مقاصد گردشگری (مورد پژوهی: گردشگران شهرستان قروه)، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، بهار 1394، دوره 4، شماره 4، صص.113-97.
2)      ابراهیم پور، حبیب؛ نقوی، سید علی؛ یعقوبی، نور محمد (1389) عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل (مطالعه موردی: منطقه گردشگری سرعین)، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، زمستان 1389، دوره5، شماره 14، صص. 92-69.
3)      ابراهیم‌زاده، عیسی؛ یاری، یاسمن؛ یاری، منیر (1392) شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایت‌مندی گردشگری شهری با استفاده از مدل کانو (مطالعه موردی: گردشگران شهر بروجرد)، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، پاییز 1392، دوره 3، شماره 9، صص.150-127.
4)      پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی (1386) گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت.
5)      پورمحمدی، محمدرضا؛ خلیلی، رضا؛ کرمی، مرتضی؛ پورکریم، سمیرا (1394) شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایت‌مندی گردشگران شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز)، فصلنامه فضای گردشگری، زمستان 1394، سال 5، شماره 17، صص.23-1.
6)      پروازی، مهناز (1389) راهکارهای بهینه زیست‌محیطی در گردشگری ساحلی خلیج‌فارس و توسعه پایدار آن، ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج‌فارس، 9 و 10 اردیبهشت‌ماه 1389، مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران، صص. 72-68.
7)      تولایی، سیمین (1386) مروری بر صنعت گردشگری، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت‌معلم.
8)      سجادی، ژیلا؛ سالاری سردری، فرضعلی؛ بیرانوند زاده، مریم؛ بوچانی، محمدحسین (1392) ظرفیت سنجی گردشگری ساحلی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان کنگان)، فصلنامه مطالعات جغرافیای مناطق خشک، زمستان 1392، دوره 1، شماره 2. صص 146-123.
9)      حاجی نژاد، علی و احمدی، علی (1389) بررسی میزان رضایت گردشگران از تسهیلات و خدمات گردشگری رفاهی و اقامتی شهر بانه، چهارمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام، 25 فروردین 1389، دانشگاه سیستان و بلوچستان، صص. 40-22.
10)   خانی، فضیله؛ قرنجیک، عبدالمجید؛ قنبری نسب، علی اکبر؛ سامانی، ناهید (1391) نقش گردشگری در توسعه اقتصادی بازارچه ساحلی شهرستان ترکمن، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، زمستان 1391، دوره 44، شماره 4، صص. 128-111.
11)   خانی، فضیله و غریب زاده، قاسم (1389) به‌کارگیری مدل ریاضی در سنجش میزان موفقیت گردشگری در مناطق جغرافیایی (مطالعه موردی شهر بوشهر)، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، تابستان 1389، دوره 2، شماره 4، صص. 63-49.
12)   رنجبریان، بهرام و زاهدی، بهرام (1386) بررسی اثرات تکرار سفر به اصفهان بر میزان رضایت گردشگران خارجی، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، پاییز و زمستان 1386، دوره5، شماره 9، صص. 78-65.
13)   زیویار، فرزاد؛ ضیایی، محمدصادق؛ نرگسیان، جواد (1391) بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، پاییز 1391، سال 2، شماره 3، صص. 186-173.
14)   لومسدون، لس (1390) بازاریابی گردشگری، ترجمه محمدابراهیم گوهریان، چاپ سوم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
15)   طالقانی، محمد و فتاحی، سیده سارا (1384) کیفیت خدمات گردشگری و اهمیت آن در جلب رضایت گردشگر، دوماهنامه مدیریت، مرداد و شهریور 1384، سال 14، شماره 99 و 100، صص. 63-56.
16)   کاظمی، مهدی (1387) تحلیل ادراک شهروندان زاهدان در توسعه گردشگری چابهار، فصلنامه جغرافیا و توسعه، پاییز و زمستان 1378، دوره 6، شماره 12، صص. 100-81.
17)   کرمانشاهی، کامران (1382) رضایت مشتری رمز بقا در بازار رقابتی، ماهنامه نفت پارس، شهریور 1382، سال 1، شماره ۳، صص. 20-17.
18)   کرمی، فریبا و زینلی، بهرام (1394) کیفیت محصول مقاصد گردشگری، رضایت گردشگر و آینده گردشگر (مطالعه موردی: پارک ائل گلی تبریز)، فصلنامه فضای جغرافیایی، پاییز 1394، سال 51، شماره 51، صص. 120-97.
19)   فنی، زهره؛ برغمدی، مجتبی؛ سلیمانی، منصور؛ اسکندر پور، مجید (1391) سنجش میزان رضایتمندی گردشگران شهر گرگان، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، زمستان 1391، دوره 7، شماره 20، صص. 48-31.
20)   وثوقی، لیلا؛ دادور خانی، فضیله؛ مطیعی، سید حسن؛ رهنمایی، محمدتقی (1390) ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت در گردشگری زمستانی (مطالعه موردی: دو مقصد زمستانی شمشک و دربند سر)، فصلنامه مطالعات گردشگری، بهار و تابستان 1390، سال 7، شماره 15، صص. 27-1.
21) Cong, Chi Le & Dam, Xuan Dong. (2017) Factors affecting European tourists’ satisfaction in Nha Trang city (perceptions of destination quality), International Journal of Tourism Cities, Vol.3, No.4, pp.350-362.
22) Della Corte, Valentina. & Sciarelli, Mauro. & Cascella, Clelia. & Del Gaudio, Giovanna. (2015) Customer satisfaction in tourist destination (The case oftourism offer in the city of Naples), Journal of Investment and Management, Vol.4, No.1, pp.39-50.
23) Diane, Ha’stead. & Thomas, j.page.jr. (1992) the effects of satisfaction and complaining behavior on consumer repurcgaseintentions, Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, Vol.5, pp.1-11.
24) Grigoroudis, E. & Siskos, Y. (2004) A survey of customer satisfaction barometers: some results from the transportation communications sector, European Journal of Operational Research, Vol.152, No.2, pp.334-353.
25) Javid, Seyidov. & Roma, Adomaitienė. (2016) factors influencing local tourists decision-making on choosing a destination (case study: of Azarbaijan), journal ekonomika, Vol.95, No.3, pp.111-127.
26) JohnR.M, Philemon. (2015) assessment of tourists, perception and satisfaction of tanzania destination, European Scientific Journal University of Dar-es-salaam Business School, Vol.11, No.13, pp.107-119.
27) Ketchum, Bostwick.H. (1972) The Waters Edge: Critical Problems Of The Coastal Zone, The institute of Ecology and Woods Hole oceanographic Institution, Mit press journal, Vol.5, pp.87- 127.
28) Laurent, Botti. & Nicolas, Peypoch. & Bernardin, Solonandrasana. (2008) Time and tourism attraction, Tourism Management journal, Vol.29, No.3, pp. 594–596.
29) Mohammad Mehedy, Hassan. (2014) Measuring Tourist Service Satisfaction at Destination (A Case Study: Cox’s Bazar Sea Beach, Bangladesh), American Journal of Tourism Management, Vol.3, No.1, pp. 32-43.
30) Puh, Barbara. (2014) Destination Image and Tourism Satisfaction (The Case of a Mediterranean Destination), Mediterranean Journal of Social Sciences, Rome-Italy, Vol.5, No.13, pp.538-544
31) Song, Haiyan & Gang, li. & jasonl, chen. (2011) Assessing mainland chines tourists’ satisfaction with Hong Kong using tourist satisfaction index, International Journal of Tourism Research, Vol.13, No.1, pp. 82-96.
32) Tran phi, Hoang. & ha trong, quang. & nguyen, nguyen Phuong. (2016) factors affecting the decision of the selection of foreign tourists for A tourist destination (case study in da nang city, Vietnam), European Journal of Business and Social Sciences, Vol.4, No.10, pp.86 – 97.
33) Vajčnerová, Ida. & Žiaran, Pavel. & Ryglová, Kateřina. & Andráško, Ivan. (2014) Quality management of the tourist destination in the context of visitors satisfaction, Procedia Economics and Finance journal, Vol.12, pp.718-724.
34) Vetitnev, Alexandr. & Romanova, Galina. & Matushenko, Natalia. (2013) Factors Affecting Domestic Tourists DestInation Satisfacton (The Case of RussIa Resorts), World Applied Sciences Journal, Vol.22, No.8, pp.1162-1173.