نیاز سنجی ایجاد دهکده گردشگری هوشمند در شهر بندر انزلی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ‌ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 دانشیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

چکیده:
در قرن بیست و یکم رشد فناوری‌های نوین در همه حوزه‌ها بویژه گردشگری یک امر اجتناب ناپذیر است. از اینرو ایجاد زیرساخت‌های گردشگری هوشمند در کنار پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل یک نیاز اساسی محسوب می‌شود. بندر انزلی نیز، به عنوان یکی از مهمترین بنادر شمالی کشور و استان گیلان، قابلیت بالایی را در زمینه گردشگری طبیعی دارا می‌باشد. اینکه نگرش جامعه میزبان و مهمان به ایجاد یک دهکده گردشگری هوشمند در این بندر چگونه است؛ از دغدغه‌های اصلی این پژوهش بوده و لذا در این مقاله سعی شده است به صورت ویژه نیاز سنجی ایجاد دهکده گردشگری هوشمند در بندر انزلی پرداخته شود. نوع تحقیق حاضر بر اساس هدف تحقیق، کاربردی و بر اساس مدل باتلر مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور نیاز سنجی ایجاد گردشگری به صورت هوشمند، داده‌ها بر اساس آمار رسمی ارائه سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان و نتایج پرسشنامه آماده سازی شده و پس از انجام تحلیل بر اساس شاخص‌های هوشمندسازی و گردشگری با بهره‌گیری از سنجش پایداری پرسکات آلن نهایی شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که با توجه به داده‌های پرسشنامه‌ای میزان رضایت از فعالیت گردشگری با ارزش 64/0 در مدل باتلر به میزان زیاد و در طبقه‌بندی پرسکات آلن در سطح پایداری بالقوه است. گویه میزان آشنایی با گردشگری هوشمند، با ارزش 27/0 در مدل باتلر به میزان کم و در طبقه‌بندی پرسکات آلن در سطح نا پایداری بالقوه است. گویه زیرساخت‌های سایبری در حوزه گردشگری، با ارزش 16/0 در مدل باتلر به میزان زیاد و در طبقه‌بندی پرسکات آلن در سطح ناپایدار است و در نهایت در شرایط کنونی نیاز گردشگری هوشمند در مرحله نیمه چرخه حیات و در حال گذار به مرحله تثبیت و بلوغ است که در شرایط پساکرونایی نیز نیاز آن بیشتر احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها