نیازسنجی ایجاد دهکده گردشگری هوشمند در شهر بندر انزلی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ‌ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

چکیده:
در قرن بیست و یکم رشد فناوری‌های نوین در همه حوزه‌ها به‌ویژه گردشگری یک امر اجتناب‌ناپذیر است. ازاین‌رو ایجاد زیرساخت‌های گردشگری هوشمند در کنار پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل یک نیاز اساسی محسوب می‌شود. بندر انزلی نیز، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بندرها شمالی کشور و استان گیلان، قابلیت بالایی را در زمینه گردشگری طبیعی دارا می‌باشد. اینکه نگرش جامعه میزبان و مهمان به ایجاد یک دهکده گردشگری هوشمند در این بندر چگونه است؛ از دغدغه‌های اصلی این پژوهش بوده و لذا در این مقاله سعی شده است به‌صورت ویژه نیازسنجی ایجاد دهکده گردشگری هوشمند در بندر انزلی پرداخته شود. نوع تحقیق حاضر بر اساس هدف تحقیق، کاربردی و بر اساس مدل باتلر موردبررسی قرارگرفته است. در این پژوهش به‌منظور نیازسنجی ایجاد گردشگری به‌صورت هوشمند، داده‌ها بر اساس آمار رسمی ارائه سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و نتایج پرسشنامه آماده‌سازی شده و پس ازآنجام تحلیل بر اساس شاخص‌های هوشمند سازی و گردشگری با بهره‌گیری از سنجش پایداری پرسکات آلن نهایی شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که با توجه به داده‌های پرسشنامه‌ای میزان رضایت از فعالیت گردشگری با ارزش 64/0 در مدل باتلر به میزان زیاد و در طبقه‌بندی پرسکات آلن در سطح پایداری بالقوه است. گویه میزان آشنایی با گردشگری هوشمند، با ارزش 27/0 در مدل باتلر به میزان کم و در طبقه‌بندی پرسکات آلن در سطح ناپایداری بالقوه است. گویه زیرساخت‌های سایبری در حوزه گردشگری، با ارزش 16/0 در مدل باتلر به میزان زیاد و در طبقه‌بندی پرسکات آلن در سطح ناپایدار است و درنهایت در شرایط کنونی نیاز گردشگری هوشمند در مرحله نیمه چرخه حیات و در حال گذار به مرحله تثبیت و بلوغ است که در شرایط پساکرونایی نیز نیاز آن بیشتر احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


1)     ابراهیم‌پور لنبران، احد؛  زیاری، کرامت­الله؛ حاتمی­نژاد، حسین؛ پوراحمد، احمد (1399) الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص جایگاه مقصد گردشگری در چرخه حیات، نشریه گردشگری شهری، دوره 7، شماره 1، صص. 35-17.
2)     احمدی دهکاء، فریبرز و تردست، زهرا (1398) تدوین استراتژی توسعه گردشگری پایدار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری-تفسیری مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران، نشریه گردشگری شهری، دوره 6، شماره 3، پاییز، صص. 88-75.
3)     احمدی دهکاء، فریبرز (1396) امکان‌سنجی ایجاد دهکده گردشگری در شهر کرج، طرح پژوهشی، کرج: شهرداری کرج.
4)     ارغان، عباس؛ سنایی، مجید؛ کیادلیری، ملیحه؛ توفیقی، ایرج (1394) ارزیابی عملکرد منظر و ساختار طبیعی شهر در مقاصد گردشگری مطالعه موردی کلاردشت، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در عمران و شهرسازی و معماری، 30 دی‌ماه 1394، سمنان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.
5)     سازمان جغرافیایی (1392) فرهنگ آبادی‌ها، چاپ سوم، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
6)     شاطریان، محسن؛ عالمی، یونس؛ میرمحمدی، محمد (1396) ارزیابی شاخ‌های توسعه گردشگری پایدار شهری: مطالعه موردی، شهر کاشان، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 17، شماره 46، صص. 214-195.
7)     شهرکی ده‌سوخته، سمیه؛ خبازی، مصطفی؛ سارانی، سمانه (1397) مکان‌یابی دهکده‌های گردشگری در شهرهای ساحلی مطالعه موردی: جزیره قشم، نشریه گردشگری شهری، دوره 5، شماره 2، صص. 119-101.
8)     عظیمی گهراز، سیده سمیه و تیموری، ایرج (1394) ارزیابی فعالیت‌های گردشگری در شهرستان انزلی و ارائه راهبردهای بهینه در راستای برنامه‌ریزی گردشگری پایدار منطقه با استفاده از ANP و SWOT، نشریه گردشگری شهری، دوره 2، شماره 2، صص.152-137.
9)     کوکبی، لیلا و برمایه ور، بهنود (1399) هم آفرینی فضای گردشگری هوشمند از طریق تعاملات دیجیتالی: ارائه مدل مفهومی سایبر پارک، نشریه گردشگری شهری، دوره 7، شماره 1، صص. 67-51.
10)   عبدی، کمیل؛ زندمقدم، محمدرضا؛ سیدعلیان، انسیه؛ الهیاری، شمیلا (1394) توسعه اکوتوریسم در شهرهای ساحلی با تأکید بر توسعه پایدار، اولین همایش پژوهش‌های کاربردی در علوم جغرافیایی، 12 اسفندماه 1394، سمنان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.
11)   یاری حصار، ارسطو؛ مهدوی، داوود؛ حیدری ساربان، وکیل؛ ابراهیمی، خدیجه (1394) پایش چرخه حیات گردشگری پایدار با استفاده از مدل آلن- باتلر مطالعه موردی روستاهای هدف گردشگری استان اردبیل، نشریه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره 19، شماره 4، صص.216-185.
12)  Bhargava, RN. & Rajaram, V. & Tholson, Kei. & Tiede, Lynn. (2016) Ecology and Environment, Published by the energy and resources institute, India.
13)  Carlisle, Sheena. & Kunc, Martin. & Jones, Eleri. & Tiffin, Scott. (2013) Supporting in noration for Tourism Development Through |Multi Stakeholder Approaches: Experiences From Africa, Tourism Management, Vol.35, pp.55-69.
14)  Fredman, Peter. (2013) The Nature of Nature in Nature Based Tourism, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol.12, No.4, pp.289-309.
15)  Kodir, Abdul. (2018) Tourism and development: Land acquisition, achievement of investment and cultural change (case study tourism industry development in Batu City, Indonesia), GeoJournal of Tourism and Geosites, Vol.21, No.1, pp.253-265.
16)  Kimbu, N, Albert. & Ngoasong, Z, Michael. (2012) Centeralised decentralization of Tourism development: A network perspective, Annals of Tourism Research, Vol.40, pp.235-259.
17)  Micera, R. & Pindaro, V. & Splendiani, S. & Chiappa, G.D. (2017) Smart Destinations: New Strategies to Manage Tourism Industry, Published in IFKAD.
18)  antiyasa, I. Wayan. & Sulasmini, Ni Made Ayu. & Rosalina, Putu Devi. (2019) Construction Model of Tourist Village Development Towards Smart Eco-Tourism Village Destination In Paksebali To Become Tourism Icon In Klungkung Regency BALI, JBHOST, Vol.5, No.1, pp.44-62.
19)  Romao, Joao. & Guerreiro, Joao. & Rodrigues, Paulo. (2017) Territory and sustainable tourism development: A space-time analysis on European regions, The Region, Vol.4, No.3, pp.1-17.
20)  Tolvanena, Anne. & Kangas, Katja. & Tarvainena, Oili. & Huhta b, Esa. & Jäkäläniemi, C. & Anne, Kyttä d. & Marketta, Nikula b. & Ari Nivala, b. Vesa. & Tuulentie, b Seija. & Tyrväinene, Liisa. (2020) Data on recreational activities, respondents’ values, land use preferences, protection level and biodiversity in nature-based tourism areas in Finland, Tourism Management Journal, Vol.81, pp. 104-141.
21)  Liou, Je-Liang. & Hsu, Pei-Chun. & Wu, Pei-Ing. (2020) The effect of China's open-door tourism policy on Taiwan: Promoting or suppressing tourism from other countries to Taiwan?, Tourism management Journal, Vol.78, pp.1-14,