طراحی مدل بازاریابی قابلیت های فرهنگی-تاریخی، گردشگری مطالعه موردی: استان گیلان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازارگانی،واحدرشت ،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت،ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت و حسابداری،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسلامی، رشت ،ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت ،ایران

چکیده

در دﻧﻴﺎى ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ، ﮔﺮدﺷﮕﺮى اﺳﺖ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى آن اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ارﻛﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎد، ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺳﻴﺎﺳﺖ، ﻫﻨﺮ دارد. در این میان استان گیلان نتوانسته آن گونه که باید به نرخ مناسبی از ورود و خروج گردشگران دست یابد. این نقصان و مشکل را می توان در فعالیت های نامناسب بازاریابی در سطح استان و شهرستانهای محدوده مورد مطالعه بیان کرد.ا ز این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بازاریابی قابلیت های فرهنگی-تاریخی ، گردشگری گیلان صورت پذیرفته است. در این پژوهش به جهت ارائه مدل نظری از روش داده بنیاد استفاده گردیده است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان و نیز خبرگان رشته های مدیریت بازرگانی و گردشگری و مدیران ارشد سازمان های شهرداری، استانداری و فرمانداری می باشند که به روش هدفمند قضاوتی 15 نفر از آنان مورد مصاحبه با ابزار پرسشنامه نیمه ساختاریافته قرار گرفته اند. نتایج یافته های تحقیق نشان داده است که ویژگی های تاریخی و فرهنگی مقصد در دسته شرایط علی قرار داد. بازاریابی قابلیت های فرهنگی و بازاریابی قابلیت های تاریخی در دسته شرایط راهبردی قرار دارد که در این بین عوامل مربوط به صنعت گردشگری شرایط زمینه حاکم است و شرایط محیطی کشور نقش تعدیل کننده را ایفا می کند. توسعه فرهنگی و اقتصادی گیلان از پیامدهای بازاریابی قابلیت های فرهنگی-تاریخی ، گردشگری گیلان می باشد.

کلیدواژه‌ها