تبیین و تحلیل عوامل موثر بر رضایت مندی گردشگر از مقاصد گردشگری : مورد شهر درگهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شیراز

2 هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از عوامل موثر در پایداری هر مقصد گردشگری سنجش رضایتمندی گردشگران از آن مقاصد گردشگری است. سنجش رضایت مندی می تواند آگاهی و بینش لازم برای مدیران مقصدها و برنامه ریزان را به منظور ارتقاء امکانات و تسهیلات فراهم نماید. بنابراین شناخت وضعیت رضایتمندی در فرآیند برنامه ریزی و توسعه این فعالیت ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت رضایتمندی گردشگران و مولفه های موثر بر آن در شهر درگهان انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق گردشگران داخلی بازدیدکننده از شهر مورد مطالعه و نمونه آماری تعداد 180 گردشگر می باشد. بررسی رضایت مندی گردشگران به وسیله پرسشنامه و در قالب طیف لیکرت مورد ارزیابی قرار گرفته است. پردازش داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمونهای آماری کای اسکوئر، فریدمن، روش رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد سطح رضایتمندی گردشگران در شهر درگهان بالاتر از حد متوسط است و مولفه‌های امکانات رفاهی و پذیرایی، فعالیتهای سرگرمی، تفریحی وگذران اوفات فراغت و هزینه به ترتیب بیشترین تاثیر را بر رضایتمندی گردشگران دارند. همچنین بین رضایت مندی گردشگران با متغیرهای جنس، شغل، مدت اقامت و نحوه اقامت گردشگران رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها