تحلیل نقش جاذبه های گردشگری در ایجاد شهرهای 15 دقیقه ای، مورد مطالعه: محدوده بافت تاریخی ارومیه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

گروه شهرسازی، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه

چکیده

رویکرد ۱۵ دقیقه‌ای که به آن شهر ۱۵ یا ۲۰ دقیقه‌ای گفته می‌شود، به نظر می‌رسد یک مدل محبوب برای سازمان فضایی محله، و همچنین شهر بزرگ باشد. اجرای سیاست های شهر 15 دقیقه ای یکی از روش های جدید و تاثیرگذار در کاهش انباشتگی و آلودگی است؛ از انجاییکه که این آثار همواره جاذب سفرهای گردشگری هستند اجرای سیاست های شهر 15 دقیقه ای می تواند ارتباط مستقیم با رونق گردشگری داشته باشد؛ به عبارتی نتایج حاصل از اجرای سیاست های شهر 15 دقیقه ای در کنار سایر طرح های باز آفرینی به شهر کمک می کند تا به مقصد گردشگران تبدیل شود؛ چرا که فضای فاقد ازدحام و آلودگی بستر را برای حفظ میراث طبیعی و تاریخی و نیز نمایش هرچه مطلوب تر آن ها فراهم می کند. مقوله گذراندن اوقات فراغت در ارتباط مستقیم با گردشگری قرار دارد، شهری با اجتماع سالم و آرام، با هویت و خلاق همان‌جایی است که بسیاری از انسان‌ها برای گذران اوقات فراغت به آن گرایش دارند و شهرهای 15 دقیقه‌ای توانایی ایجاد چنین امکانی را آن ‌هم در سطح بالا دارا هستند. مقاله حاضر تلاش می‌کند تا ارزیابی کند که آیا و چگونه جاذبه‌های گردشگری بر ایجاد شهرها و یا محلات 15 دقیقه‌ای تأثیر می‌گذارند. با توجه به هدف پژوهش ابتدا شاخص‌ها و مولفه های تاثیر گذار در این موضوع در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی جمع‌آوری شد که 14 معیار مربوط به شهر یا محله 15 دقیقه‌ای مرتبط با این ابعاد از مبانی نظری تحقیق شناسایی‌شده است. به‌منظور تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی نوع عوامل موثر مشخص و سطح‌بندی شده اند که ابعاد اقتصادی، سپس اجتماعی و بعد از آن جاذبه های کالبدی بیشترین تاثیر را در ایجاد شهر های 15 دقیقه‌ای داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها