فراتحلیل مطالعات ارزش درک شده و وفاداری گردشگران در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

موضوع رابطه بین ارزش درک شده و وفاداری گردشگران یک جنبه مهم از موضوعات در زمینه گردشگری در عصر حاضراست. ازاین‌رو درک و آگاهی مطلوب از این رابطه منجر به بهبود تمایل گردشگران به مراجعه به یک مرکز گردشگری به‌ویژه در بازار رقابتی و پیچیدة امروزی می‌شود. تاکنون پژوهش‌های متعددی با جوامع و نمونه‌های آماری مختلف به بررسی تأثیر ارزش درک شده و وفاداری گردشگران پرداخته‌اند. ازاین‌رو، خلاء پژوهشی که تمامی این مطالعات را به‌طور هم‌زمان موردبررسی قرار دهد احساس می‌شود. پژوهش حاضر با بررسی نظام‌مند پژوهش‌های انجام‌شده در ایران، به دنبال بررسی اندازه اثر ارزش درک شده با وفاداری گردشگران بوده است در این راستا ابتدا با بررسی مجلات تخصصی، پایگاه‌های اطلاعاتی و گوگل، پژوهش‌های مرتبط شناسایی، جمع‌آوری و ارزیابی شد که در نتیجه از بین 552 مقاله تنها 9 مطالعه دارای معیارهای لازم جهت ورود به فراتحلیل تشخیص داده شد. نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار CMA2 نشان‌دهنده عدم وجود سوگیری انتشار بود. همچنین رابطه میان ارزش درک شده و وفاداری گردشگران مثبت و اندازه اثری برابر با 552/0 داشت. به عبارتی جهت تغییرات متغیرهای ارزش درک شده و وفاداری گردشگران هم‌راستا می‌باشد

کلیدواژه‌ها


 1. احمدی، عبدالمجید. (1400). بررسی تأثیر ارزش ویژه برند گردشگری بر وفاداری گردشگران (مطالعه موردی: ایران مال تهران). مجله گردشگری شهری، 8(4)، 71-59. doi: 10.22059/jut.2022.336533.992.
 2. اکبری زرادخانه، سعید و عطاری، محمد. (1394). لزوم سنجش و گزارش شاخص‌های اندازه اثر در پژوهش‌های روان‌شناختی. فصلنامه رویش روان‌شناسی، 5(1)، 47-29. doi: 20.1001.1.2383353.1395.5.1.8.3
 3. اکبریان رونیزی، سعید رضا و رجائی، سید عباس. (1397). عوامل مؤثر بر وفاداری بر گردشگری (مطالعه موردی: شهر قشم). مجله گردشگری شهری، 5(2)، 99-87. doi:10.22059/jut.2018.245053.404
 4. بغداساریان، گالو و بهرامی، مژگان. (1394). رابطه ارزش ادراک‌شده توسط مشتری بر وفاداری مشتریان. اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات، 28 مهرماه 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، 8-1.
 5. حبیبی، علیرضا و اسداللهی علوی، رضا. (1399). بررسی میزان وفاداری بیمه‌گذاران سازمان بیمه سلامت با تبیین تأثیر رضایت و ارزش درک شده توسط بیمه‌گذاران. فصلنامه پژوهش‌های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری، 2(2)، 89-67.
 6. حدادیان، علیرضا؛ کاظمی، علی و فیض محمدی، شیرین. (1395). بررسی اثر هویت‌یابی مشتری با برند بر وفاداری به‌واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده (موردمطالعه: هتل پنج ستاره همای مشهد). فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 6(2)، 92-75. doi:10.22108/nmrj.2016.20667
 7. خانی شیرکوهی، فاطمه. (1397). بررسی تأثیر ویژگی‌های تکنولوژی گردشگری هوشمند و ارزش ادراک‌شده از مقصد بر وفاداری گردشگر با نقش میانجی رضایت گردشگر و نقش تعدیلگر خودکارآمدی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، به راهنمایی علی‌اصغر شالبافیان، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان.
 8. دشمن‌کش کورعباسلو، مقصود؛ صائب نیا، سمیه و خیاوی، محمدرضا. (1399). بررسی تأثیر شخصیت برند و ارزش ادراک‌شده بر وفاداری مشتریان (موردمطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر). فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 14، 33-22.
 9. دهقانی فردوسی، غلامرضا. (1398). بررسی نقش عوامل زمینه‌ساز وفاداری به مقصد و رضایت گردشگری بر اماکن تفریحی - سیاحتی استان مازندران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، به راهنمایی محمود حسینی، دانشکده علوم انسانی، موسسه آبان هراز آمل.
 10. رضائی منش، بهروز و عباس پور، جعفر. (1394). فراتحلیل ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 78، 88-65. doi: 20.1001.1.22518037.1394.24.78.4.6
 11. رضائی، داود؛ کردنائیج، اسدالله و مشبکی، اصغر. (1395). تحلیل ارزش درک شده، کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در صنعت بانکداری کشور. فصلنامه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 15، 38-21. doi: 20.1001.1.2645386.1395.8.15.2.9
 12. زارع، محمد. (1396). بررسی تأثیر کیفیت خدمات، تصویر برند مقصد گردشگری و ارزش درک شده بر وفاداری گردشگر در شهر یزد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری، به راهنمایی مسعود احمدخانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علم و هنر یزد.
 13. شهماری گلستان، عسگر و فرهودی، آرش. (1398). شناسایی و اولویت برندی مؤلفه‌های ارزش ویژه برند در مقاصد گردشگری (مطالعه موردی: شهر خلخال). فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 11(4)، 90-77. doi:20.1001.1.22285229.1399.11.40.6.3
 14. صیدایی، سیداسکندر و هدایتی مقدم، زهرا. (1389). نقش امنیت در توسعه گردشگری. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 8، 110-97.
 15. عسگرنژاد نوری، باقر؛ نعمتی، ولی و عباسقلی زاده، ناطق. (1398). تأثیر ارزش درک شده بر تصویر ذهنی از مقصد، رضایت و وفاداری گردشگران پزشکی (مطالعه موردی: شهر اردبیل). مجله سلامت و بهداشت، 10(1)، 49-34. doi: 10.29252/j.health.10.1.34
 16. فتاحی، کارن و محمدی، اسفندیار. (1398). شناسایی موانع گردشگرپذیری روستای هدف گردشگری حیدرآباد. فصلنامه جغرافیا و توسعه، 59، 226-211. doi:10.22111/gdij.2020.5472
 17. کیانی صدر، مریم؛ محمودی، صلاح‌الدین و ویسی، زهرا. (1398). ارزیابی ظرفیت برد گردشگری منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه لرستان. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری، 34، 146-131. doi:10.22111/gaij.2020.5333
 18. مشعوف، زهرا. (1397). تأثیر ارزش ادراک‌شده و کیفیت خدمات بر وفاداری مقصد گردشگری با بررسی نقش میانجی رضایتمندی و هویت مقصد گردشگری (موردمطالعه شهر مشهد). پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، به راهنمایی حسین خالقی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد.
 19. نصراللهی، مهدی؛ فتحی، محمدرضا؛ انوشه، مرتضی و آقایی، نسیم. (1399). بررسی تأثیر بهبود عملکرد رابطه برند از طریق مشارکت مشتری و ایجاد ارزش در رسانه‌های اجتماعی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 43، 62-43. doi: 20.1001.1.22286853.1399.11.43.3.6
 20. همراهیان، فائزه. (1397). بررسی تأثیر ارزش ادراک‌شده بر وفاداری گردشگر مذهبی با نقش میانجی رضایت، اعتماد و تصویر هتل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، به راهنمایی سید مرتضی غیور باغبانی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام.
 21. Ahmadi, A. (2022). Investigating the Effect of Tourism Brand Equity on Tourist Loyalty Case Study: Iran Mall of Tehran. Journal of urban tourism, 8(4), 59-71. doi: 10.22059/jut.2022.336533.992. [In Persian].
 22. Akbarian Ronizi, S.R., & Rajaie, A. (2018). Factors Affecting on the Loyalty in Tourism Case study: Qeshm. Journal of urban tourism, 5(2), 87-99. doi:10.22059/jut.2018.245053.404. [In Persian].
 23. Akbari Zarradkhaneh, S., & Attari,M. (2016). Necessity of Measuring and Reporting Effect Size Measures in Psychological Studies. Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal Psychological Journal, 5(1), 29-46. doi: 20.1001.1.2383353.1395.5.1.8.3. [In Persian].
 24. Ali, M., Puah, C. H., Ayob, N., & Raza, S. (2019). Factors influencing tourist’s satisfaction, loyalty and word of mouth in selection of local foods in Pakistan. British Food Journal, 122(6), 2021-2043.doi:10.1108/BFJ-11-2018-0728
 25. Asgarnezhad Nouri, B., Nemati,V., & Abbasgholizadeh, N. (2019). The Effect of Perceived Value on the Destination Image, Satisfaction and Loyalty of Medical ourists: A Case Study in Ardabil. Journal of Health, 10(1), 33-49. doi: 10.29252/j.health.10.1.34 . [In Persian].
 26. Baghdasarian, G., & Bahrami,M. (2015). The relationship of customer perceived value on customer loyalty. First National Conference on Services Strategic Management, Islamic Azad University Najafabad Branch. [In Persian].
 27. Carvache-Franco, M., Carrascosa-López, C., & Carvache-Franco, W. (2021). The Perceived Value and Future Behavioral Intentions in Ecotourism: A Study in the Mediterranean Natural Parks from Spain. Land, 10(11), 1133.  doi: 10.3390/land10111133
 28. Chi, C. G. Q., & Qu, H. (2008). Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach. Tourism management, 29(4), 624-636. doi:10.1016/j.tourman.2007.06.007
 29. Chen, Z., & Dubinsky, A. (2003). A Conceptual Model of Perceived Customer Value in ECommerce: A Preliminary Investigation. Psychology & Marketing, 20(4), 323-347. doi:10.1002/mar.10076
 30. Dehghani Fardoyi, G.R. (2019). Investigating the role of the underlying factors of loyalty to the destination and tourist satisfaction on the tourist-recreational places of Mazandaran province. Master’s thesis Business management marketing orientation, Under the guidance of Hosseini M, Faculty of Humanities, Aban Haraz Amol Institute. [In Persian].
 31. Doshmankosh Kurabbaslo, M., Saebnia, S., & Khiavi, M.R. (2020). An Investigation of the Brand person and Perceived value on Costumer loyalty In Islamic Azad University meshginshahr branc. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 14, 22-33. [In Persian].
 32. Fatahi, K., & Mohammadi, E. (2019). Identification of tourist attraction obstacles in the tourism destination of Heydarabad Siwan. Geography and Development, 59, 211-226. doi:10.22111/gdij.2020.5472. [In Persian].
 33. Habibi, A., & Asadollahi Alavi, R. (2020). Investigating the level of loyalty of health insurance policyholders by explaining the impact of satisfaction and perceived value by policyholders. Journal of Contemporary Research in Management And Accounting Sciences, 2(2), 34-52. [In Persian].
 34. Hadadian, A., Kazemi, A., & Feiz Mohammadi, SH. (2016). Examining The influence of customer-brand identification on loyalty by the intermediary role of service quality, perceived value and brand trust in Homa hotel of Mashhad. New marketing research journal, 6(2) 75-92. doi:10.22108/nmrj.2016.20667. [In Persian].
 35. Hamrahian, F. (2018). Investigating the effect of perceived value on the loyalty of religious tourists with the mediating role of satisfaction, trust and hotel image. Master’s thesis management, Under the guidance of Baghbani M, Faculty of Management and Accounting, Imam Reza International University. [In Persian].
 36. Hernandez-Rojas, R. D., Folgado-Fernandez, J. A., & Palos-Sanchez, P. R. (2021). Influence of the restaurant brand and gastronomy on tourist loyalty. A study in Córdoba (Spain). International Journal of Gastronomy and Food Science, 23, 100305. doi:10.1016/j.ijgfs.2021.100305
 37. Hsu, F. C., Agyeiwaah, E., & Scott, N. (2022). Understanding tourists' perceived food consumption values: Do different cultures share similar food values?. International Journal of Gastronomy and Food Science, 28, 100533. doi:10.1016/j.ijgfs.2022.100533
 38. Hung, V. V., Dey, S. K., Vaculcikova, Z., & Anh, L. T. H. (2021). The Influence of Tourists’ Experience on Destination Loyalty: A Case Study of Hue City, Vietnam. Sustainability, 13(16), 8889. doi:10.3390/su13168889
 39. Jeong, Y., & Kim, S. (2019). A study of event quality, destination image, perceived value, tourist satisfaction, and destination loyalty among sport tourists. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 32(4), 940-960. doi:10.1108/APJML-02-2019-0101
 40. Khani Shirkoohi, F. (2018). Investigating the effect of smart tourism technology features and the perceived value of the destination on tourist loyalty with the mediating role of tourist satisfaction and the moderating role of self-efficacy. Master’s thesis business management, Under the guidance of Shalbafian A, Faculty of Economics Management and Administrative Sciences, semnan university. [In Persian].
 41. Kiany Sadr, M.,Veisi, Z., & Mahmoodi, S.A. (2020). Evaluation of carrying capacity for tourism in Sefidkooh Protected Area, Lorestan. Geography and Territorial Spatial Arrangement, 34, 131-146. doi:10.22111/gaij.2020.5333. [In Persian].
 42. Mashoof, Z. (2018). The effect of perceived value and service quality on loyalty to the tourist destination with the mediating role of satisfaction and identity of Mashhad city (case study: domestic tourists of Mashhad city). Master’s thesis business management, Under the guidance of Khaleghi H, Faculty of Economics and Management, Hakim Tos Institute of Higher Education Mashhad. [In Persian].
 43. Nasrollahi, M., Fathi, M.R., Anoosheh, M., & Aghaei, N. (2020). Investigating the Impact of Improving Brand Relationship Performance through Customer Engagement and Value Creation in Social Media. Strategic management studies, 43, 45-62. doi:20.1001.1.22286853.1399.11.43.3.6. [In Persian].
 44. Pujiastuti, E. E., Soeprapto, A., Susanta, S., Utomo, H. S., & Maharaniputri, A. (2022). The role of perceived value in understanding tourist experience and post experience at heritage destinations. Jurnal Siasat Bisnis, 26(1), 36-56.  doi:10.20885/jsb.vol26.iss1.art3
 45. Rezaee, D., Kordnaeej, A., & Moshabki, A. (2016). The Analysis of perceived Value Relationship Quality and Customer Loyalty in Banking Industry in Iran. Journal of Business Administration Researches, 15, 21-38. doi: 20.1001.1.2645386.1395.8.15.2.9. [In Persian].
 46. Rezaeemanesh, B., & Abbaspour, J. (2015). Meta-Analysis relationship between Quality of Work Life and Organizational Commitment. Management Studies in Development and Evolution, 78, 65-88. doi: 20.1001.1.22518037.1394.24.78.4.6. [In Persian].
 47. Seydayi, S.E., & Hedayati Moghadam, Z. (2010). The Role Of Security In Tourism Development. Journal of social sciences, 8, 97-110. [In Persian].
 48. Shahmari Kalestan, A. & Farhoudi, A. (2020). Identify and prioritize brand equity components for tourism purposes (Case study of Khalkhal city). Research and urban planning, 11 (40), 77-90. doi:20.1001.1.22285229.1399.11.40.6.3. [In Persian].
 49. Su, Y., Xu, J., Sotiriadis, M., & Shen, S. (2021). Authenticity, perceived value and loyalty in marine tourism destinations: The case of Zhoushan, Zhejiang Province, China. Sustainability, 13(7), 3176.  doi:10.3390/su13073716
 50. Sun, X., Chi, C. G. Q., & Xu, H. (2013). Developing destination loyalty: The case of Hainan Island. Annals of tourism research, 43, 547-577.  doi:10.1016/j.annals.2013.04.006
 51. Wang, H., Yang, Y., & He, W. (2022). Does Value Lead to Loyalty? Exploring the Important Role of the Tourist–Destination Relationship. Behavioral Sciences, 12(5), 136. doi:10.3390/bs12050136
 52. Wahyono, B. W., & Wijaya, A. P. (2021). The Role of Perceived Value on Tourist Loyalty: Case Study on Nature Tourism in Indonesia. In ICE-BEES 2020: Proceedings of the 3rd International Conference on Economics, Business and Economic Education Science, ICE-BEES 2020, 22-23 July 2020, Semarang, Indonesia, European Alliance for Innovation, 36. doi: 10.4108/eai.22-7-2020.2307922
 53. Wang, X., Zhang, J., Gu, C., & Zhen, F. (2009). Examining antecedents and consequences of tourist satisfaction: A structural modeling approach. Tsinghua Science and technology, 14(3), 397-406. doi: 10.1016/S1007-0214(09)70057-4
 54. Zare, M. (2017). Investigating the Impact of service quality, tourism destination brand image and perceived value on tourist loyalty in Yazd city. Master’s thesis tourism management, Under the guidance of Ahmadkhani M, Faculty of Management and Accounting, Yazd University of Science and Art. [In Persian].
 55. Zeithaml,V. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence. Journal of marketing, 52(3), 2-22.  doi:10.2307/1251446