دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-149 
بررسی عوامل مؤثر بر گردشگری دوچرخه در شهرها مطالعه موردی: شهر تهران

صفحه 23-40

10.22059/jut.2023.347557.1063

سید علی حسینی؛ فاطمه سالاروندیان؛ علیرضا دبیر؛ ندا نعمت فرح زادی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیل عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری سلامت مطالعه موردی: شهر تهران

صفحه 57-75

10.22059/jut.2023.347593.1059

ساناز صابری؛ عبدالرضا میری؛ مهدی زکی پور


مقاله مستخرج از رساله دکتری

مقاصد گردشگری ورزشی در مسیر پایداری: ارزیابی موانع و چالش‌ها مطالعه موردی: استان اصفهان

صفحه 117-132

10.22059/jut.2023.343734.1043

مرجان امینی؛ حسن بحرالعلوم؛ رضا اندام؛ طاها ربانی