دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، آبان 1402، صفحه 1-146 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

الگوی توسعه گردشگری هوشمند شهری مبتنی بر اکوسیستم بازاریابی مطالعه موردی: شهر تبریز

صفحه 127-146

10.22059/jut.2023.365511.1157

ابوالفضل حق وردی زاده؛ قاسم زارعی؛ باقر عسگرنژاد نوری؛ حسین رحیمی کلور