دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 1-146 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با گردشگر بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران مطالعه موردی: شهر تهران

صفحه 37-53

10.22059/jut.2023.355874.1117

سعید محمدلو؛ محمد مهدی مظفری؛ بابک حاجی کریمی؛ کامیار کاوش