بررسی تأثیرات تصویر، آگاهی و کیفیت برند بر دل‌بستگی و وفاداری به برند مقصد با نقش میانجی اعتماد به برند، مطالعه تطبیقی: شهرهای کرمان و یزد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 گروه مدیریت تکنولوژی، مجتمع مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

برند یک مقصد گردشگری از ابعاد مهم و برجسته در کسب مزیت رقابتی برای آن مقصد محسوب می‌شود. ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیرات تصویر برند، آگاهی از برند و کیفیت برند بر دل‌بستگی و وفاداری به برند مقصد با نقش میانجی اعتماد به برند مقصد (مطالعه تطبیقی: شهرهای کرمان و یزد) می‌باشد. این تحقیق از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را گردشگران داخلی و خارجی ورودی به دو شهر کرمان و یزد تشکیل می‌دهد و نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس انجام‌شده است. روایی پرسشنامه توسط کارشناسان و اساتید مورد تأیید قرارگرفته است. درمجموع تعداد 397 پاسخ از طریق یک نظرسنجی حضوری در دو شهر کرمان و یزد جمع‌آوری و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای 24SPSS و 3PLS استفاده شد. یافته‌های حاصل از داده‌های پژوهش نشان داد که تصویر برند، آگاهی از برند و کیفیت برند بر اعتماد به برند مقصد گردشگران دو شهر یزد و کرمان تأثیر می‌گذارد، که این امر به‌نوبه خود بر بهبود وفاداری آنان از طریق اعتماد به برند مقصد تأثیرگذار می‌باشد. همچنین، تأثیر دل‌بستگی به برند مقصد، میانجی رابطه بین اعتماد به برند مقصد و وفاداری به برند مقصد هر دو شهر تأیید شد. درنهایت، تمامی روابط ذکرشده بالا در دو مدل کرمان و یزد تفاوت معناداری داشتند. با استفاده از یافته‌های پژوهش، مدیریت شهری با افزایش میزان آگاهی از برند، کیفیت برند و اعتماد به برند مقصد گردشگران شهر کرمان و یزد می‌تواند سهم بسزایی در ارتقا وفاداری و اعتماد آن‌ها به این شهرها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. تقی‌پوریان، محمدجواد؛ یزدانی، رضا و آقایی‌فر محمدزمان. (1401). نقش تصویر ذهنی برند مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران مطالعه موردی: گردشگران غرب استان مازندران. مجله گردشگری شهری، 5(4)، 37-50. http://doi.org/10.22059/JUT.2022.332215.965
 2. فریدی فشتمی، عالیه؛ سالاری پور، علی‌اکبر و حسام، مهدی. (1401). ارزیابی میزان وفاداری، دل‌بستگی و رضایت گردشگران به مقصدهای گردشگری شهری مطالعه موردی: مقصد گردشگری رشت. مجله گردشگری شهری، 9(3)، 1-13. https://doi.org/10.22059/jut.2022.333994.979
 3. فرشاد، لقمان؛ دربان آستانه، علیرضا و پوراحمد، احمدو (1401). تحلیلی بر نقش تصویر ذهنی از برند مقصد در توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان مریوان. مجله گردشگری شهری. 9(1)، 49-64. https://doi.org/10.22059/jut.2022.332215.965

 

 1. Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity, 1991. Measuing brand equity across products and markets.
 2. Barreda, A. A., Bilgihan, A., Nusair, K., & Okumus, F. (2015). Generating brand awareness in online social networks. Computers in Human Behavior, 50, 600–609. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.03.023
 3. Beckman, E., Kumar, A., & Kim, Y.-K. (2013). The impact of brand experience on downtown success. Journal of Travel Research, 52(5), 646–658. https://doi.org/10.1177/0047287513478502
 4. Beritelli, P. (2019). Transferring concepts and tools from other fields to the tourist destination: A critical viewpoint focusing on the lifecycle concept. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.100384
 5. Berry, T. (2005). The predictive potential of the TALC model. In The tourism area life cycle (Vol. 2, pp. 254–279). conceptual and theoretical issues. ISBN: 1845410289
 6. Bianchi, C., Pike, S., & Lings, I. (2014). Investigating attitudes towards three South American destinations in an emerging long haul market using a model of consumer-based brand equity (CBBE). Tourism Management, 42, 215–223. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.11.014
 7. Blain, C., Levy, S. E., & Ritchie, J. B. (2005). Destination branding: Insights and practices from destination management organizations. Journal of Travel Research, 43(4), 328–338. https://doi.org/10.1177/0047287505274646
 8. Boo, S., Busser, J., & Baloglu, S. (2009). A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations. Tourism Management, 30(2), 219–231. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.06.003
 9. Buil, I., De Chernatony, L., & Martínez, E. (2013). Examining the role of advertising and sales promotions in brand equity creation. Journal of Business Research, 66(1), 115–122. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.07.030
 10. Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycles of evolution: Implications for management of resources. Canadian Geographer/Le G´eographe canadien, 24(1), 5–12. Rev. 47, 777-780.
 11. Chen, C. F., & Myagmarsuren, O. (2010). Exploring relationships between Mongolian destination brand equity, satisfaction and destination loyalty. Tourism Economics, 16 (4), 981–994. https://doi.org/10.5367/te.2010.0004
 12. Chen, C. F., & Phou, S. (2013). A closer look at destination: Image, personality, relationship and loyalty. Tourism Management, 36(3), 269–278. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.11.015
 13. Cooper, C., & Jackson, S. (1989). Destination life cycle: The Isle of Man case study. Annals of Tourism Research, 16(3), 377–398. https://doi.org/10.1016/0160-7383(89)90051-0
 14. Dacin, P. A., & Smith, D. C. (1994). The effect of brand portfolio characteristics on consumer evaluations of brand extensions. Journal of Marketing Research, 31(2), 229–242. https://doi.org/10.1177/002224379403100207
 15. Faridi Fashtami, A., Salaripour, A. A., & Hossam, M. (2022). Evaluation of the level of loyalty, attachment and satisfaction of tourists to urban tourism destinations, case study: Rasht tourism destination. Journal of Urban Tourism, 9(3), 1-13. https://doi.org/10.22059/jut.2022.333994.979 [In Persian]
 16. Farshad, L., Doorman, A., & Pourahmad, A. (2022). An analysis of the role of the mental image of the destination brand in tourism development, a case study: Marivan city. Journal of Urban tourism, 9(1), 49-64. https://doi.org/10.22059/jut.2022.332215.965 [In Persian]
 17. Garay, L., & Canoves, G. (2011). Life cycles, stages and tourism history: The Catalonia (Spain) experience. Annals of Tourism Research, 38(2), 651–671. https://doi.org/10.1016/j.annals.2010.12.006
 18. Gartner, W. C., & Ruzzier, M. K. (2011). Tourism destination brand equity dimensions: Renewal versus repeat market. Journal of Travel Research, 50(5), 471–481. https://doi.org/10.1177/0047287510379157
 19. Grayson, K., & Johnson, D. (2015). Marketplace trust (pp. 1–3). The Wiley Blackwell Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies.
 20. Gretzel, U., Fesenmaier, D. R., Formica, S., & O’Leary, J. T. (2006). Searching for the future: Challenges faced by destination marketing organizations. Journal of Travel Research, 45(2), 116–126. https://doi.org/10.1177/0047287506291598
 21. Han, S. H., Nguyen, B., & Lee, T. J. (2015). Consumer-based chain restaurant brand equity, brand reputation, and brand trust. International Journal of Hospitality Management, 50, 84–93. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.06.010
 22. Haywood, K. M. (1986). Can the tourist-area life cycle be made operational?. Tourism Management, 7(3), 154–167. https://doi.org/10.1016/0261-5177(86)90002-6
 23. Ilicic, J., Baxter, S. M., & Kulczynski, A. (2016). The impact of age on consumer attachment to celebrities and endorsed brand attachment. Journal of Brand Management, 23(3), 273–288. https://doi.org/10.1057/bm.2016.5
 24. Japutra, A., Ekinci, Y., & Simkin, L. (2014). Exploring brand attachment, its determinants and outcomes. Journal of Strategic Marketing, 22(7), 616–630. https://doi.org/10.1080/0965254X.2014.914062
 25. Jia, Y., & Lin, D. (2016). Tourist service perception, local attachment and loyalty: Taking Xiamen as an example. Geographical Research, (2), 390–400. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100658
 26. Kasapi, I., & Cela, A. (2017). Destination branding: A review of the city branding literature. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8(4), 129.
 27. Kim, B., Kim, S., & Heo, C. Y. (2016). Analysis of satisfiers and dissatisfiers in online hotel reviews on social media. International Journal of Contemporary Hospitality Management. ISSN: 0959-6119
 28. Kim, W. G., & Kim, H. B. (2004). Measuring customer-based restaurant brand equity. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 45(2), 115–131. https://doi.org/10.1177/0010880404264507
 29. Kladou, S., & Kehagias, J. (2014). Assessing destination brand equity: An integrated approach. Journal of Destination Marketing & Management, 3(1), 2–10. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2013.11.002
 30. Kumar, R. S., Dash, S., & Purwar, P. C. (2013). The nature and antecedents of brand equity and its dimensions. Marketing Intelligence & Planning. ISSN: 0263-4503
 31. Kumar, V., & Christodoulopoulou, A. (2014). Sustainability and branding: An integrated perspective. Industrial Marketing Management, 43(1), 6–15. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2013.06.008
 32. Kyle, G., & Chick, G. (2007). The social construction of a sense of place. Leisure Sciences, 29(3), 209–225. https://doi.org/10.1080/01490400701257922
 33. Lassar, W., Mittal, B., & Sharma, A. (1995). Measuring customer-based brand equity. Journal of Consumer Marketing, 12(4), 11–19. https://doi.org/10.1108/07363769510095270
 34. Lau, G. T., & Lee, S. H. (1999). Consumers’ trust in a brand and the link to brand loyalty. Journal of Market-Focused Management, 4(4), 341–370. https://doi.org/10.1023/A:1009886520142
 35. Leisen, B. (2001). Image segmentation: The case of a tourism destination. Journal of Services Marketing. https://doi.org/10.1108/08876040110381517
 36. Lin, Y., & Ryan, C. (2016). From mission statement to airline branding. Journal of Air Transport Management, 53, 150–160. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2016.02.013
 37. Liu, W., & Lin, D. (2019). Tourist destination trust: Formation mechanism and spillover effects. Economics and Management, (7), 121–135. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100658
 38. Loehlin, J. C. (1992). Genes and environment in personality development. Sage Publications, Inc.
 39. Louis, D., & Lombart, C. (2010). Impact of brand personality on three major relational consequences (trust, attachment, and commitment to the brand). The Journal of Product and Brand Management, 19(2), 114–130. https://doi.org/10.1108/10610421011033467
 40. Ma, X., Li, W., & Chen, L. (2020). Research on the life cycle characteristics and formation mechanism of urban tourism complex: A case study of Qujiang. Xi’an. Geography and Geo-Information Science, (4), 102–109. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100658
 41. Macdonald, E. K., & Sharp, B. M. (2000). Brand awareness effects on consumer decision making for a common, repeat purchase product: A replication. Journal of Business Research, 48(1), 5–15. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(98)00070-8
 42. McKercher, B., & Wong, I. A. (2020). Do destinations have multiple lifecycles?. Tourism Management, 83, 104232. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104232
 43. Milicevic, K., Mihaliˇc, T., & Sever, I. (2017). An investigation of the relationship between destination branding and destination competitiveness. Journal of Travel & Tourism Marketing, 34(2), 209–221. https://doi.org/10.1080/10548408.2016.1156611
 44. Moore, W., & Whitehall, P. (2005). The tourism area lifecycle and regime switching models. Annals of Tourism Research, 32(1), 112–126. https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.05.006
 45. Nagar, K. (2015). Modeling the effects of green advertising on brand image: Investigating the moderating effects of product involvement using structural equation. Journal of Global Marketing, 28(3–5), 152–171. https://doi.org/10.1080/08911762.2015.1114692
 46. Nyadzayo, M. W., Matanda, M. J., & Rajaguru, R. (2018). The determinants of franchise brand loyalty in B2B markets: An emerging market perspective. Journal of Business Research, 86, 435–445. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.09.015
 47. Oppermann, M. (1995). Travel life cycle. Annals of Tourism Research, 22(3), 535–552. https://doi.org/10.1016/0160-7383(95)00004-P
 48. Singh, R., Bakshi, M., & Mishra, P. (2015). Corporate social responsibility: Linking bottom of the pyramid to market development? Journal of Business Ethics, 131(2), 361–373.
 49. Taghipourian, M. J., Yazdani, R., Aghaeifar, M. (2022). The role of the mental image of the destination brand on the behavioral tendencies of tourists, a case study: tourists in the west of Mazandaran province. Journal of Urban Tourism, 5(4), 37-50. http://doi.org/10.22059/JUT.2022.332215.965. [In Persian]
 50. Thach, E. C., & Olsen, J. (2006). The role of service quality in influencing brand attachments at winery visitor centers. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 7(3), 59–77. https://doi.org/10.1300/J162v07n03_04
 51. Vada, S., Prentice, C., & Hsiao, A. (2019). The influence of tourism experience and well-being on place attachment. Journal of Retailing and Consumer Services, 47, 322–330. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.12.007
 52. Wei, S., & Wu, X. (2012). The role of trust in the influence of brand experience on brand loyalty. Social Science Front, 10, 238–240.
 53. Westwood, S., Morgan, N. J., Pritchard, A., & Ineson, E. (1999). Branding the package holiday—the role and significance of brands for UK air tour operators. Journal of Vacation Marketing, 5(3), 238–252. https://doi.org/10.1177/135676679900500304
 54. Wu, L., Shi, X., Wang, B., & Zhang, J. (2017). Brand Attachment: Theory, measurement and relationship with related variables. Advances in Psychological Science, (8), 1411–1422. https://doi.org/10.3724/SP.J.1042.2017.01411
 55. Xu, H., Zheng, H., & Bao, J. (2005). System dynamic model of the life cycle of urban tourist destinations. Human Geography, (5), 66–69, 19. https://doi.org/10.1080/13683500.2011.610499
 56. Yang, S. B., Lee, K., Lee, H., & Koo, C. (2019). In Airbnb we trust: Understanding consumers’ trust-attachment building mechanisms in the sharing economy. International Journal of Hospitality Management, 83, 198–209. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.10.016
 57. Yi, X., Fu, X., Jin, W., & Okumus, F. (2018). Constructing a model of exhibition attachment: Motivation, attachment, and loyalty. Tourism Management, 65, 224–236. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.10.006
 58. Zhang, K. M., & Wen, Z. G. (2008). Review and challenges of policies of environmental protection and sustainable development in China. Journal of Environmental Management, 88(4), 1249–1261. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2007.06.019
 59. Zhang, N., Zhou, Z. M., Su, C. T., & Zhou, N. (2013). How do different types of community commitment influence brand commitment? The mediation of brand attachment. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(11), 836–842. https://doi.org/10.1089/cyber.2012.0456
 60. Zhong, L., Deng, J., & Xiang, B. (2008). Tourism development and the tourism area life-cycle model: A case study of Zhangjiajie National Forest Park, China. Tourism Management, 29(5), 841–856. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.10.002