دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، بهمن 1402 

علمی - پژوهشی مستقل

نقش بازاریابی محتوا در توسعه گردشگری سلامت در ایران مطالعه موردی: شهر تهران

صفحه 97-113

10.22059/jut.2023.363230.1148

جابر خدایی سرخانلو؛ حسین قره بیگلو؛ سلیمان ایران زاده؛ علی شاهین پور