دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، بهمن 1402 
نقش بازاریابی محتوا در توسعه گردشگری سلامت در ایران نمونه موردی: شهر تهران

10.22059/jut.2023.363230.1148

جابر خدایی سرخانلو؛ حسین قره بیگلو؛ سلیمان ایران زاده؛ علی شاهین پور