شیوه‌های ارتقای رضایت گردشگران مذهبی از خدمات پلیس در شهر مشهد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 گروه مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی، دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 گروه فرماندهی و مدیریت انتظامی، دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، تهران، ایران

10.22059/jut.2023.343560.1042

چکیده

نقش‌آفرینی موثر پلیس برای ایجاد نظم و امنیت یکی از مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر رضایتمندی گردشگران است. هدف پژوهش حاضر شناسایی شیوه‌های ارتقای رضایتمندی زائران از خدمات مدیریت انتظامی در شهر مشهد است. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت آمیخته است. مشارکت‌کنندگان از 3 گروه شامل کارشناسان پلیس، متخصصان گردشگری، و متولیان و دست‌اندرکاران امور مکان‌های اقامتگاهی گردشگری، و مراکز خدماتی، تجاری و پذیرایی، انتخاب شدند. داده‌های مرحله کیفی، از 13 مصاحبه نیمه ساختاریافته به دست آمد و به با رویکرد تحلیل محتوای کیفی از نوع تلخیصی تجزیه‌وتحلیل شد. برآیند یافته‌های این مرحله مبنای طراحی پرسشنامه برای پیمایش دلفی، قرار گرفت. تعداد اعضای شرکت‌کننده در پیمایش دلفی 40 نفر بود. محاسبه ضریب توافقی کندال مبنای اجماع در مراحل نظرسنجی قرار گرفت. این مقدار بین 0 تا 1 است؛ هر چه عدد محاسبه‌شده به 1 نزدیک‌تر باشد درجه توافق و اجماع بالاتری را نشان می‌دهد. در مرحله دوم از فاز پیمایش دلفی این مقدار در همه ابعاد بالاتر از حد قابل‌قبول (عدد 5/0) به دست آمد و بنابراین فرایند نظرخواهی متوقف شد. به‌طوری‌که، مقدار ضریب توافقی کندال پیرامون شیوه‌های ارتقای رضایتمندی زائران از پلیس به تفکیک ابعاد سه‌گانه شامل، ترافیک و حمل‌ونقل شهری مکان‌های اقامتگاهی گردشگری، و مراکز خدماتی، تجاری و پذیرایی به ترتیب برابر با 72/0، 71/0، و 66/0 به دست آمد. نتایج این پژوهش دربردارنده رهیافت‌های کاربردی برای ارتقای رضایت گردشگران مذهبی از خدمات پلیس در شهر مشهد است

کلیدواژه‌ها


 1. بخارایی، احمد؛ شربتیان، محمدحسن و احمدی، اعظم. (1393). امنیت اجتماعی، ضرورتی در ترویج صنعت گردشگری (مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد). برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 3(11)، 76-95.
 2. بیات، ناصر و سلطانی، وحید. (1402). شناخت و تحلیل عوامل موثر بر امنیت انتظامی صنعت گردشگری در ایران: یک مطالعه دلفی. فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی، 25(2)، 368-327. Doi:10.22034/pok.2023.1273758.1783
 3. بیگلری نیا، معصومه و کیانی سلمی، صدیقه. (1396). شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد امنیت و اثر آن بر توسعه گردشگری در مناطق شهری (موردمطالعه: شهر کاشان). پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 5(20) 59-88. https://dorl.net/20.1001.1.23833580.1396.1396.20.3.8
 4. پیج، استفان و کنل، جوان. (1397). گردشگری ترکیبی نو. ترجمه فضیله دادورخانی؛ ناصربیات؛ ابراهیم رستگار و احداله فتاحی، تهران: انتشارات مهکامه.
 5. جوکار، قاسم؛ بیات، ناصر و ترکمان، مهدی. (1397). مدیریت پیامدهای امنیتی و انتظامی اقامتگاه‌های غیررسمی در مقصد گردشگری. پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 13(2)، 235-260.
 6. حسام، مهدی. (1396). ارزیابی رضایتمندی گردشگران از مقصدهای گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان فومن). مجله مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 12(4)، 803 -819.
 7. حسین پور، جعفر و مظلوم، سیدمحمدرضا. (1394). بررسی رابطة عملکرد پلیس اماکن عمومی با امنیت گردشگران مذهبی. فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، 10(3)، 116 ـ 101.
 8. دویران، اسماعیل. (1399). ارزیابی کیفیت کششی فضای شهری در توسعه گردشگری مذهبی مطالعه موردی: مراسم عزاداری محرم شهر زنجان. مجله گردشگری شهری، 7(3)، 81-94. doi: 10.22059/jut.2020.291493.744
 9. رضایی، محمدرضا و مرادی رمقانی، رضا. (1398). سنجش تأثیر عملکرد مؤلفه‌های امنیت مقصدهای گردشگری بر رضایتمندی گردشگران خارجی در راستای توسعه پایدار صنعت گردشگری کلان‌شهر شیراز. فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 45، 22-1.
 10. Doi: 10.22126/ges.2022.7606.2515
 11. سلطانی، علی و شریف، حمیدرضا. (1394). رضایت سنجی خدمات گردشگری مذهبی با تأکید بر نقش عوامل محیطی، مطالعه موردی حرم شاه‌چراغ شیراز. پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 6(23)، 35-54. https://dorl.net/20.1001.1.22285229.1394.6.23.3.1
 12. صادقی، علی‌رضا؛ دهقانی، محمدامین و دادگر، مسعود. (1398). رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی گردشگری شهری با استفاده از مدل‌کانو مطالعه موردی: شهر شیراز. نشریه گردشگری شهری، 6(3)، 139-151. doi:10.22059/jut.2019.264118.523
 13. کیانی سلمی، صدیقه و مهرابی، علی. (1396). شناسایی عوامل موثر بر امنیت گردشگری و نقش آن در رضایت، وفاداری و جذب گردشگران (نمونه موردی: گردشگران اصفهان). فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، 8(4)، 229 -266.
 14. متانی، مهرداد و داداشی‌سلوکلایی، الهام. (1396). ارزیابی سطح رضایت گردشگران از عملکرد خدمات گردشگری و شناسایی زمینه‌های بهبود و توسعه خدمات در شهرهای ساحلی استان مازندران. فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 7(2)، 151 -162. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286462.1396.7.2.9.1
 15. محمدی، جمال؛ صالحی، صادق و نیکوفال، زینب. (1396). پدیدارشناسی تجربه گردشگران اماکن مذهبی (موردمطالعه: اماکن زیارتی شهرستان هرسین). برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 6(20)، 34-55. doi: 10.22080/jtpd.2017.1486
 16. مرکز آمار ایران. (1401). گزارش آماری گردشگری ایران در سال ۱۴۰۰.
 17. نجیمی، نجیم؛ مقتدری، قاسمعلی و حاتمی‌بهمن‌بیگلو، خداکرم. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگری (مطالعه موردی: گردشگران خارجی شهر شیراز). نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 5(4)، 101-110.
 18. https://dorl.net/20.1001.1.66972251.1392.5.4.7.6

 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی. (1399). سند راهبردی توسعه گردشگری. پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور.

 1. Bayat, N., & Soltani Paji, V. (2023). Identifying and analyzing the factors affecting the policing security of the tourism industry in Iran: a Delphi study. Police Knowledge Journal25(2), 327-368. doi:10.22034/pok.2023.1273758.1783 [In Persian].
 2. Bokharaei, A., Sharbatian, M. H., & Ahmadi, A. (2015). Social Security; a Requirement to Promote Tourism Industry (A Case Study of Mashhad Metropolis). Journal of Tourism Planning and Development3(11), 76-95. [In Persian].
 3. Daviran, S. (2020). Evaluation of Tensile Quality of Urban Space in Religious Tourism Development Case Study: Zanjan Muharram Mourning Ceremony. Urban tourism7(3), 81-94. https://doi.org/10.22059/jut.2020.291493.744 [In Persian].
 4. Dwivedi, K., Dixit S., & Tiwari, A. (2023). A Case-based Study on Exploration of Possibilities towards Religious Tourism Development with Special Reference to Tourism Awareness Training Program for Tourism Stakeholder at Gwarighat, Jabalpur. Multidisciplinary and Multilingual Research Journal, 6(2), 495-500.
 5. Hesam, M. (2018). Tourists’ Satisfaction of Rural Tourism Destinations (Case Study: Villages of Foman County). Journal of Studies of Human Settlements Planning12(4), 803-819. [In Persian].
 6. Hosseinpoor, J., & Mohammad-Reza Mazloom, S. (2015). The Relationship between the Performance of Public Places Police and Security of Pilgrims. Intelligence and criminal research journal10(39), 101-116. [In Persian].
 7. Jokar, Q., Bayat, N., & Turkaman, M. (2018). Management of Security and Policing Consequences of Informal Residences at Tourist Destination. Police Management Studies Quarterly13(2), 235-260. [In Persian].
 8. Kayani Salmi, S., & Bigleri Nia M. (2018). Identifying and prioritizing aspects of security and its effect on tourism development in urban areas (case study: Kashan city). Journal of police Geography5(20), 59-88. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23833580.1396.1396.20.3.8 [In Persian].
 9. Kiani Salmi, S., & mehrabi, A. (2018). Tourism security and specifying its effects on tourists’ satisfaction, faithfulness, and attraction (case study: Isfahan Tourists). Societal Security Studies8(52), 229-266. [In Persian].
 10. Kim, B., Kim, S., & King, B. (2020). Religious tourism studies: evolution, progress, and future prospects. Tourism Recreation Research, 45(2), 185-203. https://doi.org/10.1080/02508281.2019.1664084
 11. Lai, M. T. H., Yeung, E., & Leung, R. (2023). Understanding tourists' policing attitudes and travel intentions towards a destination during an ongoing social movement. Journal of Hospitality and Tourism Insights, 6(2), 874-891. https://doi.org/10.1108/JHTI-11-2021-0312
 12. Luz, N. (2020). Pilgrimage and religious tourism in Islam. Annals of Tourism Research, 82, 102915. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102915
 13. Mansfeld, Y., & Pizam, A. (2006). Tourism, Security and Safety. Taylor & Francis.
 14. Matani, M., & Dadashi Solokolaei, E. (2017). Assess the satisfaction level of tourists from the tourism services and Identify areas to improve and expand its services in the coastal cities of Mazandaran province. Geography (Regional Planning)7 (26), 151-162. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286462.1396.7.2.9.1 [In Persian].
 15. Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts. (2019). Tourism development strategic document. National information base for laws and regulations of the country. https://dotic.ir/news/7490 [In Persian].
 16. Mohamadi, J., Salehi, S., & Nikufal, Z. (2016). Phenomenology of Tourists' Experience of Religious Places (Study Case: Pilgrimage Places of Hersin City). Planning and Tourism Development, 6(20), 34-55. https://doi.org/10.22080/jtpd.2017.1486 [In Persian].
 17. Najimi, N., Moqtadari, Q., Hatami Bahman Biglou, Kh. (2012). Investigating factors affecting tourism satisfaction (case study: foreign tourists in Shiraz). New perspectives in human geography, 5(4), 101-110. [In Persian].
 18. Oliveri, A. M., Polizzi, G., & Parroco, A. M. (2019). Measuring tourist satisfaction through a dual approach: The 4q methodology. Social Indicators Research, 146(1-2), 361-382. https://doi.org/10.1007/s11205-018-2013-1
 19. Page, S., & Connell, J. (2014) Tourism: A Modern Synthesis. Second edition, Andover: Thomson.
 20. Prayag, G., Hassibi, S., & Nunkoo, R. (2019). A systematic review of consumer satisfaction studies in hospitality journals: Conceptual development, research approaches and future prospects. Journal of Hospitality Marketing & Management, 28(1), 51-80. https://doi.org/10.1080/19368623.2018.1504367
 21. Rezaei, M., & Moradi Romghani, R. (2022). Measuring the Effect of the Performance of Security Components of Tourism Destinations on the Satisfaction of Foreign Tourists in order to Sustainable Development of Tourism Industry in Shiraz Metropolis. Geography and Environmental Sustainability12(4), 1-22. doi:10.22126/ges.2022.7606.2515 [In Persian].
 22. Sadeghi, A., Dehghani, M. A., & Dadgar, M. (2019). Ranking of the Factors Affecting Urban Tourism Satisfaction Using Kano Model, Case Study: Shiraz City. Urban tourism6(3), 139-151. doi: 10.22059/jut.2019.264118.523 [In Persian].
 23. Sánchez‐Franco, M. J., & Rey‐Moreno, M. (2022). Do travelers' reviews depend on the destination? An analysis in coastal and urban peer‐to‐peer lodgings. Psychology & Marketing, 39(2), 441-459. DOI: 10.1002/mar.21608
 24. Sangpikul, A. (2017). The influences of destination quality on tourists' destination loyalty: An investigation of an island destination. Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 65(4), 422-436.
 25. Shahrivar, R. B. (2012). Factors that influence tourist satisfaction. Journal of Travel and Tourism Research (Online), 12(1), 61. https://www.proquest.com/docview/1439928008
 26. Soltani, A., & Sharif, H. (2016). Satisfaction Analysis of Religious Tourism Service with Emphasis on the Role of Environmental Factors, the Case Study of Shahcheragh Shrine in Shiraz. Urban Research and Planning Quarterly, 6(23), 35-54. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285229.1394.6.23.3.1 [In Persian].
 27. Statistical Center of Iran. (2021). Statistical report of Iranian tourism in 2021. https://www.amar.org.ir/5686891 [In Persian].
 28. Szabolcs, M., Nagy-Tóth, N.Á., Dávid, L.D., Gogo, A.F.C., & Bujdosó, Z. (2022).The Role of Sports Policing and Tourism Safety at the Summer Olympics. Sustainability, 14, 5928. https://doi.org/10.3390/su14105928
 29. Woyo, E., & Slabbert, E. (2020). Unpacking the motivations, satisfaction and loyalty of tourists travelling to a distressed destination. Anatolia, 31(4), 536-548. DOI: 10.1080/13032917.2020.1794919