نقش بازاریابی محتوا در توسعه گردشگری سلامت در ایران نمونه موردی: شهر تهران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بازاریابی، واحد عجبشیر، دانشگاه آزاد اسلامی، عجیشیر، ایران

2 گروه مدیریت، واحد عجبشیر، دانشگاه آزاد اسلامی، عجیشیر، ایران

3 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی، تبریز، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، واحد عجبشیر،دانشگاه آزاد اسلامی، عجبشیر، ایران

10.22059/jut.2023.363230.1148

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطه توسعه گردشگری سلامت با بازاریابی محتوا است که از لحاظ هدف، کاربردی با رویکرد اکتشافی و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها، آمیخته (کیفی-کمّی) می‌باشد. جامعه آماری در فاز کیفی شامل مدیران و متولیان ارشد گردشگری سلامت و اساتید دانشگاهی در حوزه‌های مدیریت بازاریابی و مدیریت گردشگری عنوان در نظر گرفته شدند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 11 نفر از خبرگان انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها در این فاز، مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان بود و با روش تحلیل مضمون (تم) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در فاز کمّی نیز، مدیران ارشد، میانی و عملیاتی مراکز درمانی دولتی و خصوصی در استان‌ تهران که با سایت‌ها و رسانه‌های دیجیتال مرجع حوزه گردشگری سلامت در ارتباط بودند به عنوان جامعه در نظر گرفته شدند و از میان آنها، 400 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این فاز از پرسشنامه بسته و محقق‌ساز مشتمل بر 15 گویه به عنوان ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. جهت انجام تجزیه و تحلیل‌های توصیفی و استنباطی، از نرم‌افزارهای spss و pls استفاده شد. نتایج تحقیق منجر به مدل تحقیق شامل شش تم فراگیر (عوامل علّی، عوامل محیطی، عوامل راهبردی، ارزش برند گردشگری سلامت کشور، پیامدهای اولیه، و پیامدهای ثانویه)، و پانزده تم سازنده گردید و روابط فرضی مدل در یک جامعه وسیع مورد آزمون و تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها