تحلیل تناظر شهرت و کشش احساسی سفر در راستای برندآفرینی موثر؛مورد مطالعه: کلانشهر اهواز

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد/ گروه جغرافیای انسانی/ دانشکده جغرافیا/ دانشگاه تهران/ تهران

3 دانشجو/ گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

10.22059/jut.2021.316098.866

چکیده

متغیرهای شهرت و کشش احساسی سفر به یک مکان و ارتقای متناسب جایگاه این دو متغیر به صورت متقابل، از جمله مهمترین عوامل در برندآفرینی موثر و خلق تصویری جذاب از مقصد به هدف توسعۀ گردشگری و جذب گردشگران و به تبع دستیابی به سرمایه ها است. اما مسئله این است که این موضوع در کشور و به ویژه در ارتباط با کلانشهر اهواز مغفول واقع گردیده است. شاهد آن که تاکنون پژوهشی در این ارتباط انجام نیافته است. لذا، بر این اساس، مقالۀ حاضر به بررسی رابطۀ شهرت و کشش احساسی سفر به کلانشهر اهواز و نیز تعیین موقعیت این شهر در ارتباطی متقابل از این دو متغیر می پردازد. این پژوهش در حیطۀ جغرافیای رفتاری است. روش انجام تحقیق، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی بوده که در انجام آن از تحلیل های آماری همبستگی کندال تائو و اسپیرمن و مدل ماتریس شهرت مکان بهره گرفته شده است؛ ضمن آن که برای تائید استفاده از دو آزمون ناپارامتریک فوق الذکر و سنجش معنی داری متغیرها در این چارچوب، از آزمون آماری کالموگروف- اسمیرنف استفاده گردید. جامعۀ آماری پژوهش، متشکل از افرادی است که تاکنون به کلانشهر اهواز سفری نداشته اند. روش نمونه گیری انجام یافته، تلفیق روش های نمونه گیری گلوله برفی خوشه ای و شبکه ای نظارت شده بوده است که داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS، در چارچوب همبستگی های آماری و مدل فوق الذکر مورد تحلیل قرار گرفتند. بر مبنای یافته های تحقیق، میانگین کشش احساسی سفر به اهواز در سطح پائین تری از شهرت این کلانشهر نسبت به سایر کلانشهرهای کشور قرار داشته و در اثر تصویر غیر مثبت شکل گرفته ناشی از کیفیت پائین محیطی، جایگاه کلانشهر اهواز در ماتریس شهرت مکان، در میان گروه بازندگان می باشد. در انتها نیز، راهکارهایی جهت دستیابی به برندآفرینی موثر پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها