نویسنده = �������������� �������������� ��������������
تعداد مقالات: 3
2. عوامل مؤثر بر وفاداری در گردشگری مطالعه موردی: شهر قشم

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 87-99

10.22059/jut.2018.245053.404

سعیدرضا اکبریان رونیزی؛ سید عباس رجایی