نویسنده = ���������� -���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: شهر طرقبه)

دوره 3، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 17-30

10.22059/jut.2017.60510

ابوالفضل مشکینی؛ معصومه حسینی؛ طاها ربانی -ناشر؛ صغری عباس زاده