بررسی گردشگری چند حسی در شهر تبریز با رویکرد حس مکان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 -

2 هیات علمی گروه جهانگردی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 هیات علمی گروه جهانگردی دانشگاه مازندران

چکیده

در چند سال اخیر بازار گردشگری در شهر تبریز رشد قابل توجهی داشته و جذابیت چند حسی در این شهر می‌تواند قدرت جذب گردشگران داخلی و خارجی را افزایش دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین حس مکان به عنوان یکی از شاخصه های گردشگری حسی و جذب گردشگر، به دنبال پاسخ سوال است که بین ابعاد حس مکان و جذب گردشگر در شهر تبریز چه ارتباطی وجود دارد؟ خصوصیات کالبدی، معانی و فعالیت‌ها، سه پایه‌ی هویت مکان را شکل می‌دهند و تعامل انسان با این سه عنصر، حس مکان را خلق می نماید؛ بر این اساس، در این پژوهش، حس مکان با سه بعد کالبدی، معنایی و فعالیتی سنجیده شده و رابطه‌ی آن با جذب گردشگر مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی بوده و کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل گردشگران داخلی و بین المللی شهر تبریز در سال 97-98 و روش نمونه گیری احتمالی بوده وحجم نمونه‌ با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای آماری SPSS و SmartPLS استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بین متغیر کالبدی حس مکان و جذب گردشگر، رابطه‌ی معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیر معنایی و فعالیتی حس مکان با متغیر جذب گردشگر نیز ارتباط معناداری برقرار است و در این بین، متغیر معنایی بیشتر از دو متغیر دیگر، تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کند و متغیر کالبدی و فعالیتی در اولویت بعدی قرار می‌گیرند. نتایج این پژوهش آن دسته از شاخص‌های حس مکان را که در جذب گردشگر شهری نقش بیشتری را ایفا می‌کنند، شناسایی نموده است.

کلیدواژه‌ها