نویسنده = ������������ ��������
ارائه چارچوب سه مرحله ای نقش تسهیلگر در توسعه گردشگری پزشکی در شهر اصفهان

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1401

10.22059/jut.2022.328174.936

محمد غفاری؛ حسین معینی moeini؛ فاطمه جعفری


تدوین چارچوبی برای سنجش تجربه ماندگار گردشگران خارجی سفرکرده به شهر تهران

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 81-96

10.22059/jut.2021.305794.812

محمد غفاری؛ سید قدرت الله ناصری؛ گلی خلیلی پور


واکاوی نقش تصویر ذهنی گردشگران از برند بر شهرت مقصد گردشگری مطالعه موردی: شهر یزد

دوره 6، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 45-59

محمد غفاری؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ باقر عسگر نژاد نوری