کلیدواژه‌ها = گردشگران خارجی
طراحی مدل بخش‌بندی بازار هدف برای گردشگران خارجی مطالعه موردی: استان گیلان

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 119-134

10.22059/jut.2022.332050.963

ﻣﯿﺮﻣﺴﻌﻮد موسوی؛ سیدمحمود شبگو منصف؛ ابراهیم چیرانی؛ کامبیز شاهرودی


طراحی و تبیین مدل بازاریابی قومی گردشگران خارجی مطالعه موردی: شهر تهران

دوره 7، شماره 3، آبان 1399، صفحه 65-79

10.22059/jut.2021.314100.856

سمیه رشیدی؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدی زاده