کلیدواژه‌ها = بازار تبریز
نقش گردشگری فرهنگی در احیاارزش‌های اجتماعی-فرهنگی بازار تاریخی تبریز

دوره 9، شماره 3، آبان 1401

10.22059/jut.2022.333807.977

پریسا آبرومند آذر؛ شبنم اکبری نامدار؛ نیما ولی‌زاده


بررسی تأثیر هوش فرهنگی اصناف و کسبه بازار تبریز بر وفاداری گردشگران داخلی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 51-64

10.22059/jut.2020.298301.776

فریبا کرمی؛ ابوالفضل قنبری؛ مهدی عبدالعظیمی داوری