کلیدواژه‌ها = خدمات گردشگری
تبیین مدل توسعه گردشگری با تأکید بر نقش محرک‌های فرهنگی- اجتماعی مطالعه موردی: شهر اراک

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 47-62

10.22059/jut.2021.319675.889

ماهرخ مخصوص؛ نادره السادات نجفی زاده؛ حبیب اله جوانمرد


ارزیابی عناصر مؤثر بر توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه

دوره 6، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 61-77

10.22059/jut.2019.240063.371

میر نجف موسوی؛ فاطمه سادات کهکی؛ اسحاق جلالیان


رهیافتی بربهبودکیفیت خدمات گردشگری شهری با استفاده از مدل سرکوال (مطالعه موردی:شهریاسوج)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 15-28

10.22059/jut.2017.62000

فریبا کرمی؛ الهام درخشان؛ مهرشاد حسن زاده؛ امید صفایی