کلیدواژه‌ها = گردشگری فرهنگی
نقش گردشگری فرهنگی در احیاارزش‌های اجتماعی-فرهنگی بازار تاریخی تبریز

دوره 9، شماره 3، آبان 1401

10.22059/jut.2022.333807.977

پریسا آبرومند آذر؛ شبنم اکبری نامدار؛ نیما ولی‌زاده


توسعه ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی در شهر تهران با تکیه‌بر مصرف فیلم‌های هنری

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 33-46

10.22059/jut.2021.326979.925

فرزین نعمت بخش آبکنار؛ منصوره علیقلی؛ حسین صفرزاده؛ سید کامران نوربخش