دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، آبان 1396، صفحه 1-107 
تحلیل احتمال تولید سفر فضاهای فراغتی در کلان‌شهر اهواز

صفحه 33-48

10.22059/jut.2018.135245.141

مصطفی محمدی ده چشمه؛ ناهید سجادیان؛ علی شجاعیان؛ نرگس قیصری