کلیدواژه‌ها = گردشگری پایدار
رابطه هوش فرهنگی با ارزش درک شده گردشگری پایدار مطالعه موردی: شهر یزد

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 121-135

10.22059/jut.2021.293532.759

مریم عبدلی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ سکینه جعفری


واکاوی دلایل تمایل اندک گردشگران به ماندگاری در شهر رشت

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 35-51

10.22059/jut.2018.232906.313

مهدی حسام؛ اسماعیل آقائی زاده


سنجش پایداری توسعة گردشگری از نگاه جامعة محلی (مطالعة موردی: شهر تبریز)

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 205-218

10.22059/jut.2015.55834

ابوالفضل قنبری؛ معصومه آدمی؛ سمیرا هاشمی امین