دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.

علمی - پژوهشی مستقل

1. سنجش میزان رضایتمندی از کیفیت محیط مکان های گردشگری مطالعه موردی: منطقه 3 شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

10.22059/jut.2018.231461.297

ابراهیم خداشناس؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ رحمت الله فرهودی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

2. مطالعه تطبیقی سیاستگذاری‌ها و تجارب حفاظت میراث فرهنگی در شهرهای تاریخی (شهرهای ارومیه، ایران و تورین، ایتالیا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.22059/jut.2021.326079.922

زهره فنی؛ امید بوداغی


علمی - پژوهشی مستقل

3. شناسایی عوامل مؤثر بر میزان هزینه‌کرد در سفر با تأکید بر چرخه زندگی خانوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

10.22059/jut.2021.324257.905

سید علی حسینی؛ محمدرضا اخلاقی


4. تحلیل اثرات پایداری گردشگری شهر کلاردشت از دیدگاه جامعه میزبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22059/jut.2021.330228.948

محتبی جاودان؛ محمد سلیمانی مهرنجانی؛ احمد زنگانه؛ یحیی مجسن سلطانی


5. بررسی تأثیر صنعت گردشگری بر توسعۀ شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22059/jut.2021.331786.960

حسن کامران دستجردی


مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

6. بررسی تأثیر ارزش ویژة برند گردشگری بر وفاداری گردشگران مطالعه موردی: ایران مال تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

10.22059/jut.2022.336533.992

عبدالمجید احمدی


علمی - پژوهشی مستقل

7. سنجش شبکه برندسازی بافت تاریخی شهرها با رویکرد گردشگری (نمونه موردی شهر دزفول)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

10.22059/jut.2022.326985.926

الیاس مودت