دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.

علمی - پژوهشی مستقل

بررسی تأثیر صنعت گردشگری بر توسعۀ شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22059/jut.2021.331786.960

حسن کامران دستجردی


تاثیر خونسردی برند بر تعامل مشتری با برند و پاسخ‌های رفتاری گردشگران (مورد مطالعه: گردشگران شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22059/jut.2023.347695.1062

محمد باشکوه اجیرلو؛ عادله دهقانی قهنویه


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیل تناظر شهرت و کشش احساسی سفر در راستای برندآفرینی موثر؛مورد مطالعه: کلانشهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22059/jut.2021.316098.866

محمد علی فیروزی؛ احمد پوراحمد؛ مهیار سجادیان


مقاله مستخرج از پایان نامه

تأثیر عوامل هویت شهر بر توسعه گردشگری، نمونه موردی: شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22059/jut.2023.350827.1080

نرگس وزین؛ حمیدرضا وارثی؛ مریم عظیمی


علمی - پژوهشی مستقل

طراحی مدل تاثیر راهنمایان تور در ارتقای صنعت گردشگری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22059/jut.2023.349430.1072

فائزه السادات میرفخرالدینی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تبیین تاثیر برندسازی مکانی بر مولفه‌های تجربه گردشگری گردشگران سلامت مورد مطالعه شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22059/jut.2023.363958.1150

مهتا آجیل چی؛ حسن اسماعیل پور؛ حمیدرضا سعیدنیا


سنجش کارکرد عناصرهای مختلف منظر شهر در جذب گردشگر(مطالعه موردی محلات شهر چالوس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

10.22059/jut.2022.352732.1101

ملیحه کیادلیری؛ عباس ارغان؛ سعید کامیابی