دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.

علمی - پژوهشی مستقل

سنجش میزان رضایتمندی از کیفیت محیط مکان های گردشگری مطالعه موردی: منطقه 3 شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

10.22059/jut.2018.231461.297

ابراهیم خداشناس؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ رحمت الله فرهودی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

مطالعه تطبیقی سیاستگذاری‌ها و تجارب حفاظت میراث فرهنگی در شهرهای تاریخی (شهرهای ارومیه، ایران و تورین، ایتالیا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.22059/jut.2021.326079.922

زهره فنی؛ امید بوداغی


علمی - پژوهشی مستقل

شناسایی عوامل مؤثر بر میزان هزینه‌کرد در سفر با تأکید بر چرخه زندگی خانوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

10.22059/jut.2021.324257.905

سید علی حسینی؛ محمدرضا اخلاقی


بررسی تأثیر صنعت گردشگری بر توسعۀ شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22059/jut.2021.331786.960

حسن کامران دستجردی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیل ادراک ذینفعان از گردشگری شهرهای ساحلی به منظور توسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهر بابلسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22059/jut.2022.338755.1012

سوزان یوسف جمالی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا ملکشاهی؛ آزیتا رجبی


تبیین نقش مولفه های مدیریت شهری بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22059/jut.2022.339693.1019

غلامحسین کریمی؛ علی حسنی؛ منوچهر جهانیان


علمی - پژوهشی مستقل

نیم‌رخ انگیزه‌های کششی گردشگری محلی (شهری-روستایی) در دوران همه‌گیری بیماری کرونا(SARS-CoV-2)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22059/jut.2022.321724.895

خدیجه بوزرجمهری؛ امیرعلی برومند


مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارائه الگوی گردشگری تجربه محور در جاذبه‌های فرهنگی خلاق (مطالعه موردی: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22059/jut.2022.339631.1018

مجید فرهادی یونکی؛ منوچهر جهانیان؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری نمونه موردی: شهر بجنورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

10.22059/jut.2022.340958.1025

سعید شرکا؛ کتایون علیزاده؛ حمید جعفری


علمی - پژوهشی مستقل

مدل بازیابی گردشگری در دوران پساکرونا مبتنی بر تورهای مجازی (کلانشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22059/jut.2022.341752.1033

پریسا بیکی؛ زهرا صفازاده اول